S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY

 

Spis treści:

 

Rozdział I                  Postanowienia wstępne                                           str.2

Rozdział II                 Cele i zadania szkoły                                               str.3

Rozdział III               Organy szkoły i ich kompetencje                           str.11

Rozdział IV               Organizacja szkoły                                                  str.17

Rozdział V                 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły                    str.27

Rozdział VI               Organizacja i formy współdziałania

szkoły z rodzicami                                                   str.35

Rozdział VII              Uczniowie szkoły                                                      str.37

Rozdział VIII            Szczegółowe warunki i sposób oceniania                                                                                                                                                          

wewnątrzszkolnego uczniów                                  str.45

Rozdział IX               Postanowienia końcowe                                          str.82

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, )
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 106.
 3. Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) - art. 1 pkt 42.
 4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.649)

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz.356)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. Szkoła Podstawowa w Wolicy jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Wolicy i jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 35. Drugi budynek mieści się przy ul. Szkolnej 38 w Wolicy.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Chęciny.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.
 6. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 2
 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

2a. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

 

 • 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szkoła prowadzi samodzielną obsługę księgową. wykreślony
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 • 4
 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Wolicy,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Wolicy,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chęciny

6) kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość dostępnymi środkami komunikacji, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 5
 1. Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:
 • Statut szkoły.
 • Program rozwoju szkoły – koncepcja pracy.
 • Arkusz organizacyjny.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Szkolny zestaw programów nauczania.
 • Program wychowawczo- profilaktyczny.
 • Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 • Plan nadzoru pedagogicznego.
 • Regulamin pracy rady pedagogicznej.
 • Regulamin pracy rady rodziców.
 • Regulamin pracy samorządu uczniowskiego

 

 • 6
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 • kompetencje kluczowe jako umiejętności nadrzędne:
 1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
 2. porozumiewanie się w językach obcych;
 3. kompetencje matematyczne;
 4. podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 5. kompetencje informatyczne;
 6. umiejętność uczenia się;
 7. kompetencje społeczne i obywatelskie;
 8. inicjatywność i przedsiębiorczość;
 9. świadomość i ekspresja kulturalna.

2) realizację podstawy programowej poprzez szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

3) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

 1. a) jeden oddział 3,4,5 latków w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Oddział pracuje 10 godzin dziennie.
 2. b) jeden oddział 5,6 latków, w którym realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne. Podstawa programowa realizowana jest w ciągu 5 godzin dziennie.

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne szkolne oraz projekty w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 • 7
 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, tolerancji, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych nie tylko w ramach wolontariatu,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego i innych,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie informowania o szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) stosowanie dyskretnych form opieki nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo oraz potrzebujących tymczasowego wsparcia gwarantując uczniom komfort funkcjonowania w szkolnej społeczności,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

 

 • 8
 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) korelację wiedzy międzyprzedmiotowej,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, ośrodkiem zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę,

7) prowadzenie zajęć statutowych w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, nieujętych w stały harmonogram, m. in.:

 1. a) imprezy o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym
 2. b) zajęcia sportowe i rekreacyjne
 3. c) zajęcia pozalekcyjne artystyczne
 4. d) nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym
 5. e) zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania
 6. f) sprawowanie opieki nad dziećmi
 7. g) w ramach zajęć statutowych konsultacje dla uczniów i ich rodziców w wymiarze określonym w ustawie.

 

 • 9
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach –zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin oraz grafik dyżurów,

3) przeprowadzanie uczniów pod opieką nauczycieli pomiędzy budynkami szkoły:

 1. a) na obiady,
 2. b) na zajęcia komputerowe,
 3. c) na zajęcia sportowe,
 4. d) na uroczystości szkolne,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy i rodzaju niepełnosprawności,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

16) w przypadku pandemii,  szkolne procedury bezpieczeństwa dostosowuje się do zaleceń organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:

1) na 15 uczniów –na każde wyjście/wyjazd poza szkołę,

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

 1. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę całodniową.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników –zasady ich udostępniania regulują odrębne przepisy. Szkoła umożliwia korzystanie z dostępnych podręczników w wersji elektronicznej
 4. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
 5. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne;

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy:

1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;

2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;

3) zadawania prac domowych.

 1. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.
 2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła organizuje naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1) Zajęcia w szkole i  przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

 1. a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 3. c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w ppkt a),b),c) – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11. Ustawy Prawo oświatowe.

2) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

 1. a) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 3. c) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 4. d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 5. e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
 6. f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

3) W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

 1. a) konsultacje, o których mowa, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji.

4) W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:

 1. a) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów);
 2. b) tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 3. c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 4. d) dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji, o której mowa.

5) W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem  zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa ppkt. 1), dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program.

6)W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć.

7) W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły jeżeli nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danej szkoły dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ppkt 8 zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.

9) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

10) Sposoby realizacji zajęć w okresie kształcenia na odległość.

 1. a) Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.
 2. b) zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć,
 3. c) lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Microsoft Office 365 Teams;
 4. d) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się na wezwanie nauczyciela;
 5. e) udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez

nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.

 1. f) nieobecność ucznia na zajęciach prowadzonych on-line uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 2. g) podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest dziennik

elektroniczny Librus,

11)  Uczeń w trakcie nauczania zdalnego:

 1. a) dołącza punktualnie na zajęcia i opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela,
 2. b) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 3. c) powinien być do lekcji przygotowany,
 4. d) okazuje szacunek innym uczestnikom zajęć i przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

12) Ocenianie wewnątrzszkolne w okresie nauczania prowadzonego zdalnie nie ulega zmianie.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 • 10
 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd  uczniowski,

4) rada rodziców

 1. W szkole może zostać powołana rada szkoły.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

 • 11
 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

 

 • 12
 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8) zestaw podręczników i programów nauczania obowiązujących w danym roku szkolnym

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 13
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

 • 14
 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Spośród rady rodziców wyłania się zarząd rady rodziców.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

 • 16
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • 17
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.
 6. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 7. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie przekracza 20.
 8. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 9. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 10. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 • 18

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 

 

                                                                  

 • 19
 1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
 2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

 • 20
 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

 • 21
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 • 22
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

 • 23
 1. 1. Szkoła stwarza właściwe warunki kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. Realizując zadania statutowe szkoła ma do dyspozycji:

1) halę sportową

3) sale lekcyjne (pracownie przedmiotowe)

4) bibliotekę,              

5) stołówkę,

6) świetlicę

7) zewnętrzne boisko

 

 • 24
 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 • 25
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 • 26
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła dokumentuje prowadzenie zajęć lekcyjnych w dzienniku elektronicznym

 

 • 27
 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

 

 • 28
 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 29
 1. Dla uczniów klas VII i VIII prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze co najmniej 10 godzin w ciągu roku.
 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 3. Na każdy rok szkolny tworzony jest szkolny plan doradztwa zawodowego, który uwzględnia m. in:
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej przez wychowawców na godzinach wychowawczych oraz na innych przedmiotach przez nauczycieli uczących,
 • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
 • diagnozę predyspozycji i zdolności dla każdego ucznia –przynajmniej 1 raz w trakcie nauki w szkole podstawowej,
 • spotkania z przedstawicielami zawodów, wycieczki do szkół ponadpodstawowych mające na celu poznanie wymagań i ścieżek zawodowych,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi edukację w zakresie poradnictwa zawodowego.

 

 • 30
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 31
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie i kraju.
 2. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, płyty DVD,
 3. Wymiar pracy biblioteki szkolnej jest zależny od liczby uczniów w danym roku szkolnym.
 4. Organizację pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej, który:

1) odpowiada za prawidłową realizację zadań bibliotekarza,

2) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

4) hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza,

5) ustala czas pracy biblioteki, dostosowując go do  organizacji  zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka pełni funkcję:

1) kształcąco – wychowawczą; stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej, udostępnia zbiory rodzicom i prawnym opiekunom dzieci;

2) opiekuńczo –wychowawczą; otacza opieką uczniów zdolnych, a także okazuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce rozbudzając i rozwijając ich indywidualne zainteresowania, pogłębiając u uczniów nawyk czytania i uczenia się;

3) kulturalno –rekreacyjną; organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną współpracując z:

 1. a) uczniami na zasadach:

- świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach  upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej,

- dyskusji nad książkami,  wystaw książkowych itp.,

- partnerstwa   z uczniami       szczególnie     zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

- pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami. 

 1. b) nauczycielami na zasadach:

- rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

- doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

- współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

- rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

 1. c) rodzicami (prawnymi  opiekunami) na zasadach:

- rozbudzania potrzeb i zainteresowań rodziców,

- popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

- współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

 1. d) innymi bibliotekami:

- udział w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy innych bibliotek,

- udział w konkursach poetyckich , literackich i plastycznych.

 1. Zasady korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki”.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.

 

 • 32
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1)w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej;

2) w drugiej kolejności dzieci osób samotnie wychowujących oraz  obydwojga pracujących rodziców

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. Jest on dostosowany do planu zajęć i zgodny
  z potrzebami uczniów.
 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 6. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.
 9. 11. Za prawidłową realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych świetlicy odpowiedzialny jest dyrektor.
 10. Organizację pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej.

 

 • 33
 1. Szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

 

 1. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.
 2. Szkoła występuje do innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

 • 34
 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana jest każdemu uczniowi w szkole:

1) Polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych

ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

2) Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 1. a) z niepełnosprawności,
 2. b) z niedostosowania społecznego,
 3. c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. d) zaburzeń zachowania lub emocji,
 5. e) ze szczególnych uzdolnień,
 6. f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. g) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 8. h) z choroby przewlekłej,
 9. i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. j) z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi,
 12. l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 13. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
  • warsztatów,
  • porad i konsultacji.
  • 35
 1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.
 2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 1. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły);

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

 1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.

1) dyrektor szkoły:

 1. a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;
 2. b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.

2) opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

3) przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń szkoły będący wolontariuszem.

4) wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

 1. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

 1. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje

odrębny regulamin.

 

 • 36
 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Cele współpracy:

1) uzyskanie wsparcia w procesie rozpoznawania przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych,

2) działalność wychowawczo – profilaktycznej szkoły w pracy z uczniami,

3) pedagogizacja rodziców,     

4) uzyskanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole. 

 1. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczna polega na:
 • diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • przeprowadzanie wywiadu z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 • kierowaniem za zgodą rodziców ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
 • informowanie zespołu nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii udostępnionej szkole za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 • przygotowanie odpowiedniej opinii o trudnościach jakie sprawia uczeń w porozumieniu z zespołem nauczycieli uczących dziecko i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
 • czuwanie nad realizacją zaleceń kierowanych przez specjalistów do szkoły i rodziców,
 • organizowaniu warsztatów i prelekcji dla uczniów i rodziców
 1. Na podstawie opinii z PPP jest możliwe:
 • wcześniejsze przyjęcie ucznia do szkoły lub odroczenia go,
 • pozostawienie ucznia klas I-III drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcie uczniów zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub kompensacyjno-korekcyjnymi,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z zaburzeniami i odchyleniami,
 • udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przystąpienia ucznia z zaburzeniami lub trudnościami w uczeniu do sprawdzianu zgodnie z zaleceniami PPP.
 1. Osobami koordynującymi współpracę są: pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 37
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 • 38
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 3. W sytuacji, gdy nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dyrektor, gdy nie może sprawować obowiązków, wyznacza nauczyciela go zastępującego i ustala zakres jego obowiązków

 

 • 39
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
 2. b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

 1. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 2. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 3. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
 • 40
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

 

 

 • 41
 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy :

1) diagnozowanie (we współpracy z pedagogiem i psychologiem) potrzeb i ocenianie możliwości ucznia;

2) prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej;

3) w trakcie zajęć edukacyjnych opiekowanie się uczniami niepełnosprawnymi, przygotowanie wraz z nauczycielem prowadzącym kart pracy dostosowanych do  potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego;

4) przygotowanie modyfikacji programów dla uczniów niepełnosprawnych lub wybór programu odpowiedniego dla niepełnosprawności ze szkolnego zestawu programów nauczania;

5) troska o elementy wspólne w nauczaniu różnych przedmiotów przy jednoczesnym wspomaganiu rozwoju indywidualnego dziecka niepełnosprawnego- opracowanie programu indywidualnego dostosowanego do możliwości dziecka niepełnosprawnego oraz odpowiedzialności za postępy w nauce dziecka;

6) wspieranie rodziny ucznia w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych;

7) systematyczne informowanie rodziców o postępach i wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci;

8) kształtowanie samodzielności, odporności emocjonalnej, samoakceptacji i uspołecznienie dzieci wolniej rozwijających się;

9) stworzenie uczniom niepełnosprawnym możliwości i warunków do przeżycia sukcesu;

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) współpraca z zespołem, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienie temu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi określonymi w rozporządzeniu podmiotami, między innymi z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6) przedstawienie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

     w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 

 

 • 42
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i wzbogacanie księgozbioru;

2) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;

3) udostępnienie czytelnikom księgozbioru i innych źródeł informacji zgodnie z regulaminem;

4) dbałość o stan księgozbioru, pomieszczenia i sprzętów znajdujących się w bibliotece;

5) stworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) popularyzację czytelnictwa na terenie szkoły, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;

7) czynne włączanie się w działalność statutową szkoły,organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność

9)rozbudzają i rozwijają indywidualnych zainteresowań czytelników oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;

 

 • 43
 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 • 44
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

 • 45
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) wychowawcy klas,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 • 46
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole;

4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  w nauce i przyczyn trudności w nauce;

6) uzyskiwania informacji, porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

7) Rodzice mają prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

3.Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a w razienieobecności dziecka usprawiedliwiać je nie później niż w terminie 1 tygodnia od czasu powrotu dziecka do szkoły,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

7) angażowania się jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach                i współdziałaniu w organach szkoły,

8) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,

9) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

10) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 

 • 47
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

Pisemna prośba powinna zawierać datę, godzinę wyjścia ze szkoły i adnotację, czy rodzic osobiście odbierze dziecko czy zezwala na samodzielny powrót do domu, biorąc pełną odpowiedzialność za dziecko po jego wyjściu z budynku szkoły.

2)w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

 • 48
 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacji i innych przejawów patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • 49
 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 • 50
 1. Uczeń zobowiązany jest do:

1) dbania o schludny wygląd i czysty zewnętrzny,

 2) noszenia stosownego stroju  (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków, nadmiernie odsłaniać ciała itp.),

3) nie noszenia w budynku szkoły nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 1. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1) dla dziewczynki: czarna lub granatowa spódnica i biała bluzka zakrywająca ramiona,

2) dla chłopca długie, czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 2. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów na podłodze.
 3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.- wykreślony

 

 

 • 51
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka i przepisów oświatowych
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania.

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,               

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) pomocy materialnej,

19) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

 

 • 52
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

 • 53
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych uczeń jest zobowiązany przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia (nie później niż w  terminie tygodnia od czasu powrotu do szkoły). Usprawiedliwienie dokonują rodzice w formie ustnego lub pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać datę nieobecności ucznia w szkole i powinno być czytelnie podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).                                                

Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności.

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

 1. a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. c) szanować poglądy i przekonania innych,
 4. d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu - wykreślony

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny- wykreślony

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym) według zasad:

 1. a) nieużywania telefonu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych,
 2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 • 54

Wyróżnienia i nagrody

 1. Uczniów szkoły podstawowej osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji śródrocznej lub rocznej oraz wyróżniających się w zachowaniu i aktywności społecznej rada pedagogiczna może wyróżnić:

1) typując  ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa Rady Ministrów;

2) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem (klasyfikacja roczna);

3) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową (klasyfikacja roczna).

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • wyniki w nauce;
 • wzorową, nie niższą niż 99% frekwencję;
 • wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 • pracę na rzecz społeczności szkolnej;
 • życzliwą postawę wobec innych;
 • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 1. Nagrody mogą przyjmować formę:
 • pochwały ustnej wychowawcy na forum klasy;
 • pochwały ustnej dyrektora na forum szkoły;
 • listu gratulacyjnego do rodziców;
 • dyplomu uznania dla ucznia;
 • publikacji osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły lub w gazetce szkolnej;
 • informacji w gablocie szkolnej lub gazetce samorządu uczniowskiego;
 • pochwały wychowawcy podczas spotkania z rodzicami;
 • nagrody rzeczowej;
 • świadectwa z wyróżnieniem;

10) podwyższenie oceny z zachowania.

 1. Nagrody przyznawane są przez Dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców.
 2. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród, uwzględniając poniższe przypadki:
 • zaangażowania się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska;
 • szczególnych osiągnięć naukowych lub sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych;
 • uzyskania przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niżej niż 4,75 i zachowania co najmniej bardzo dobrego.
 1. Wychowawca udziela pochwały na godzinie z wychowawcą uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz mają wysoką frekwencję.
 2. Rodzice uczniów, którzy uzyskali ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymują listy gratulacyjne przyznane przez radę pedagogiczną i wręczane przez dyrektora szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 3. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalenia własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.
 4. O fakcie przyznania nagrody wychowawca informuje ucznia i jego rodziców.
 5. Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub z funduszy przekazywanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

 

 • 55

Kary

 1. Kara może być nałożona za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego podstawie.
 2. Kary przyjmują formę:

1) upomnienia ustnego lub pisemnego wychowawcy klasy;

2) nagany wychowawcy klasy;

3) obniżenie oceny z zachowania;

4) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły;

5) zawieszenia prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania   

szkoły na zewnątrz oraz udziału w imprezach szkolnych o charakterze kulturalno –

rozrywkowym i sportowym;

6) zawieszenia w pełnieniu funkcji społecznej;

7) odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody;

8) przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole;

9) skreślenie z listy uczniów szkoły – wnioskowanie do kuratora oświaty  o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. W szczególnych przypadkach przewidzianych w procedurach postępowania dyrektora, nauczycieli i pedagoga w przypadku ucznia sprawiającego problemy wychowawcze oraz dotyczących sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu ucznia zastosowane zostaną odpowiednie działania przewidziane w tych procedurach.
 2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.
 3. Sposoby i formy dokumentowania udzielonych kar:
 • niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczycieli w formie uwag.
 • zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź wnioskowania o nałożenie kar wyższych, pozostających w gestii dyrektora szkoły; każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy klasy
 • kara nagany wychowawcy klasy oraz upomnienie lub nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie pisemnej. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca, dyrektor szkoły i pedagog, uczeń oraz rodzic.
 1. 6. Ustalenia dodatkowe:
 • O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia wychowawca informuje rodziców.
 • W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej można również stosować inne kary.
 • Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.
 • W przypadku naruszenia przez ucznia prawa - popełnienia czynu karalnego, dyrektor szkoły powiadamia rodziców i Policję.
 1. Tryb działań wychowawczych podejmowanych wobec ucznia, którego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia :
  • zapisanie uwagi przez nauczyciela w karcie oceny zachowania dzienniku elektronicznym;
 • rozmowa nauczyciela z uczniem;
 • rozmowa wychowawcy klasy z uczniem;
 • przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia jego rodzicom w ramach kontaktów z rodzicami;
 • przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia pedagogowi szkolnemu;
 • rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem;
 • podjęcia działań wychowawczych mających na celu poprawę zachowania ucznia – współpraca pedagoga z wychowawcą;
 • skierowanie sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego;
 • nawiązanie przez pedagoga szkolnego (w porozumieniu z wychowawcą klasy) ścisłej współpracy z rodzicami ucznia w celu systematycznej kontroli zachowania ucznia;
 • systematyczna kontrola zachowania ucznia, rozmowy z uczniem w ramach systematycznych spotkań z pedagogiem szkolnym (pisemne zobowiązanie ucznia dotyczące poprawy zachowania, terminu spotkań);
 • odpowiednie działania podjęte przez Dyrektora szkoły;
 • przekazanie sprawy na Policję lub do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
 1. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
 3. Wniosek rady pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły wraz z uzasadnieniem kieruje do kuratora oświaty.
 4. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:
 • picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
 • posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych;
 • stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego;
 • stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli;
 • zamieszczanie i odtwarzanie w Internecie informacji godzących w dobre imię kolegów i pracowników szkoły.
 1. Tryb odwołania się od wymierzonych kar.

1) W przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 3 dni do dyrektora szkoły.

2) Jeżeli dyrektor szkoły nałożył uczniowi karę, to uczniowi przysługuje prawo odwołania się, w formie pisemnej z uzasadnieniem, do organu nadzorującego szkołę w terminie do 7 dni.    

3) Decyzja dyrektora szkoły i organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

 • 56
 1. Szkoła posiada zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, które zawierają szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
 2. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w postaci WZO.
 3. WZO podlega ewaluacji i może zostać zmienione z powodu pojawienia się nowych przepisów prawa dotyczącego oceniania lub okoliczności wskazujących na konieczność udoskonalenia tego dokumentu.

 

 • 57

Cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
 2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 3. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 • 58

Ogólne kryteria oceniania

 

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w zasadach przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz

ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nieodpowiedniej lub nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Procedura:

1) zapoznanie uczniów:

 1. a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy,
 2. b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego.
 3. c) zamieszczenie Statutu w tym Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania na stronie internetowej szkoły

2) zapoznanie rodziców:

 1. a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu,
 2. b) wpis do dziennika w tematyce zebrań,
 3. c) zamieszczenie Statutu w tym Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Procedura:

1) informowanie uczniów:

 1. a) ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu,
 2. b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego.

2) informowanie rodziców:

 1. a) ustnie, przez wychowawcę, na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły,
 2. b) wpis do dziennika w tematyce zebrań,

W przypadku nieobecności na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu, rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii -na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. 7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Stopień powinien być wsparty komentarzem. Komentarz musi być sformułowany w sposób pozytywny, życzliwy dla ucznia, nieraniący jego godności, uwzględniający jego wysiłek, wyraźnie wskazujący uczniowi, co zrobił dobrze, a nad czym należy jeszcze popracować:

1) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę podczas indywidualnego spotkania z rodzicem.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na swój wniosek  na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu,

3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

 1. Nauczyciel przy wystawieniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń fizycznych, z zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku w postaci klasyfikacji śródrocznej i rocznej – na tydzień przed zakończeniem półrocza.

1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

2) Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3) Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które są ocenami opisowymi.

4) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

5) Klasyfikacja  roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

7) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Oceny te podlegają tylko przyjęciu do wiadomości przez radę pedagogiczną.

8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dodatkowe. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

10) Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. Na klasyfikację końcową składają się:

 1. a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
 2. b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,
 3. c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 4. Ocenianiu podlegają:

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia; ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2) Zachowanie ucznia; ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi; roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
 5. Oceny bieżące wyrażone stopniami szkolnymi, o których mowa w pkt. 18 nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego używając oznaczenia cyfrowego.
 6. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podawane są w pełnym brzmieniu.
 7. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.
 8. Prace pisemne oceniane są według skali:
 • 0 – poniżej 30% -niedostateczny
 • 30% - poniżej 50% -dopuszczający
 • 50% - poniżej 75% -dostateczny
 • 75% - poniżej 90% -dobry
 • 90% - poniżej 100% -bardzo dobry
 • 100% - celujący

27.Obowiązują następujące ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej obowiązującej w danej klasie,
 2. b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
 3. c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, jest stale aktywny i przygotowany do każdych zajęć lekcyjnych, wypowiedzi, zarówno ustne, jak i pisemne konstruuje w sposób poprawny językowo, samodzielny i oryginalny,
 4. d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie,
 2. b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 3. c) jest aktywny i twórczy na zajęciach lekcyjnych;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
 2. b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 3. c) jest aktywny na zajęciach lekcyjnych;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,
 2. b) rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,
 3. c) wypowiedzi ustne i pisemne konstruuje w sposób prosty,
 4. d) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych na miarę swoich możliwości i posiadanych wiadomości;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. b) rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często przy pomocy nauczyciela,
 3. c) mimo trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości, wykazuje chęć zdobywania wiedzy;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
 2. b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,
 3. c) nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy.
 4. W dziennikach lekcyjnych w rubrykach dotyczących oceniania można stosować skróty:
 • „nb” – nieobecność ucznia,
 • „np” -nieprzygotowany, lub np.: ,,10.09.2011” - data wpisu nieprzygotowania,
 • „+" - aktywność na lekcji, praca dodatkowa.
 1. Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej przez pierwsze dwa tygodnie nauki we wrześniu nie otrzymują ocen niedostatecznych.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

30.Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiona na podstawie ocen za oba półrocza według zasad przyjętych przez nauczyciela. Oceny klasyfikacyjne uzyskane za drugi okres są jednocześnie rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi.

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:
  • 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu,
  • 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,
  • 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu,
  • 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,
  • 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu.
 1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 2. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia w szkole.
 3. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian powinien:

1) poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym z tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku klasówki z większej partii materiału, wpisując termin w dzienniku lekcyjnym,

2) dać uczniom do wglądu poprawione prace w okresie 2 tygodni od daty pisania; termin udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub okres ferii szkolnych.

 1. Kartkówki obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi, są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów.
 2. W jednym dniu może być tylko jeden sprawdzian, a w jednym tygodniu nie więcej niż trzy. Nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów.
 3. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu całogodzinnego

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu  całogodzinnego pozytywnej na wyższą raz w semestrze i jednej oceny z kartkówki w ciągu semestru. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

1) Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie pisał zapowiedzianej pracy klasowej/testu/sprawdzianu, jest zobowiązany uzupełnić ww. zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do 2 tyg. od powrotu do szkoły). Konsekwencją niewywiązania się z zobowiązania jest ocena niedostateczna.

2) Uczeń, który celowo nie stawia się na sprawdzianie, pracy klasowej lub teście w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną z danego zakresu materiału bez możliwości poprawy.

 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych (brak zeszytu, brak pracy domowej, nie opanował treści nauczania z poprzedniej lekcji) bez podania przyczyny tyle razy w semestrze ile ma godzin przedmiotu w tygodniu, nie więcej jednak niż trzy razy. Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o zasadach zgłaszania nieprzygotowania, o liczbie dopuszczalnych nieprzygotowań oraz o tym, jak kolejne nieprzygotowanie będzie wpływać na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną.

1) Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy:

 1. a) przygotowania do pracy kontrolnej, której termin został ustalony wcześniej,
 2. b) przeczytania lektury obowiązkowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, recytacji,
 3. c) oddania pracy długoterminowej.

2) Nauczyciel może również uwzględnić fakt nieprzygotowania ucznia do zajęć, jeśli został on spowodowany wcześniejszą usprawiedliwioną nieobecnością w szkole lub innymi szczególnymi okolicznościami losowymi.

3) Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.

4) Brak wiadomości wynikający z nieprzygotowania do danej lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić na następne zajęcia, dotyczy także zadań domowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy podczas lekcji.

39.Nauczyciele mają prawo do prowadzenia dodatkowej dokumentacji osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciel ma wówczas obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika lekcyjnego.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pozostają w szkole do końca roku szkolnego do wglądu ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. W końcu każdego półrocza w terminie określonym przez dyrektora szkoły, nauczyciel ustala stopnie śródroczne i roczne –odpowiednio
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Konkursy przedmiotowe:

1) I etap konkursu, zawodów sportowych: uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach w szkole, aż do czasu wyjścia na konkurs, zawody sportowe.

2) II etap konkursu: uczeń nie jest pytany, nie uczestniczy w kartkówkach i sprawdzianach dzień przed konkursem. W dniu konkursu może nie przyjść na zajęcia pod warunkiem, że rodzice wcześniej wyrażą na to zgodę na piśmie.

3) III etap konkursu: uczeń może nie być pytany i nie uczestniczyć w kartkówkach oraz   sprawdzianach na tydzień przed finałem konkursu. W  dzień finału uczeń może nie przyjść na zajęcia szkolne, pod warunkiem, że rodzice  wcześniej wyrażą na to zgodę na piśmie.

 1. Jeżeli uczeń przebywa w sanatorium/ szpitalu zaznaczamy jego nieobecność, którą traktujemy jako usprawiedliwioną.
 2. Zasady oceniania religii/etyki regulują odrębne przepisy.

 

 • 59

Zasady informowania uczniów i ich rodziców o ustalonych ocenach

 1. Informację o terminach zebrań z rodzicami, dniach otwartych szkoły podaje się na pierwszym spotkaniu we wrześniu oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w szkole, a także poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
 2. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej lub groźbie nieklasyfikowania.
 3. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu dotyczącym przekazania informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub groźbie nieklasyfikowania i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

 

Procedura:

1) Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia i wychowawcę klasy oraz wpisuje tę informację/ocenę do dziennika lekcyjnego.

2)Wychowawca na spotkaniu z rodzicami przekazuje rodzicom ucznia informację o wszystkich zagrożeniach.

3)Obecność rodzica na spotkaniu jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości zaproponowanych ocen.

4)W przypadku nieobecności wychowawcy klasy, obowiązki przejmuje inny nauczyciel, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

 1. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy uczniom podać propozycję ocen końcoworocznych. Trzeba zwrócić uwagę, że są to propozycje i oceny mogą być wyższe lub niższe od proponowanej w zależności od tego jak uczeń będzie przygotowywał się do lekcji i pracował na zajęciach.
 2. Przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 

 • 60

Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zajęć edukacyjnych

 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w WZO.
 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych;

5) w przypadku oceny z wychowania fizycznego reprezentuje szkołę w zawodach sportowych międzyszkolnych i szkolnych, na szczeblu wojewódzkim, powiatowym.

 1. Nie może starać się o podwyższenie oceny uczeń, który:

1) nie przygotowywał się systematycznie do zajęć;

2) ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne;

3) nie podjął próby napisania wszystkich prac kontrolnych;

4) nie podejmował na bieżąco prób poprawiania ocen.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) na piśmie i z uzasadnieniem mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

1)W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel danego przedmiotu,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły uczących takiego samego przedmiotu.
 4. Sprawdzian  przeprowadza  się  w  formie pisemnej  i  ustnej.  Termin   sprawdzianu uzgadnia   się  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 61

Warunki dopuszczenia do egzaminu klasyfikacyjnego

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o braku podstaw do klasyfikacji w terminie określonym w
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Procedura:

 • Rodzice ucznia składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły nie później niż  trzy dni po  posiedzeniu rady pedagogicznej.

2) Uczeń przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin klasyfikacyjny.

3) Termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie).

 1. a) po I semestrze ostatni egzamin musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym koniec I semestru,
 2. b) po II semestrze ostatni egzamin musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4) Z uzgodnienia terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje dyrektor szkoły, a po przeprowadzeniu egzaminu dołącza do protokołu.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z zgodą rady pedagogicznej.

 

Procedura:

 • Rodzice ucznia składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły nie później niż trzy dni po  posiedzeniu rady pedagogicznej
 • Rada pedagogiczna wyraża zgodę w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50 % członków.
 • Rada pedagogiczna nie wyraża zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego po I semestrze.
 • Uczeń, który został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin klasyfikacyjny.
 • Jeśli rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny po II semestrze uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.
 • Dalsza procedura jak w pkt. 3.3), 3.4).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

1) realizuje, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

Wyżej wymienionemu uczniowi  nie ustala się oceny zachowania.

Procedura:

1) Rodzice ucznia  składają pisemną prośbędo dyrektora szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego.

2) Procedura dalsza jak w pkt.4.1)-6).

 

 • 62

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 1. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w pkt 1., 3., 4., przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
  3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów jednego bloku (matematyczno-przyrodniczego, humanistycznego, języków obcych) odbywa się jednego dnia.
  5. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym:
 • część pisemna 60 do maksymalnie 90 minut;
 • część ustna - maksymalnie 20 minut;
 • czas przygotowania do odpowiedzi ustnej maksymalnie 15 minut.
 1. Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają zadania i pytania na wszystkich poziomach wymagań.
 2. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) pytania egzaminacyjne;

5) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 • 63

Postanowienia końcowe –egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu klasyfikacyjnego po II semestrze może zdawać egzamin poprawkowy, jeśli spełnione są warunki określone w punkcie 1 procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie do dnia poprzedzającego koniec I półrocza może zaliczyć treści programowe z I półrocza w terminie późniejszym, wskazanym przez nauczyciela przedmiotu, jeśli w II semestrze osiągał pozytywne wyniki oraz nie opuszczał bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych, z których nie był klasyfikowany.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest o ostateczna.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 64

Procedura odwoływania

1.Uczeń lub jego rodzice w formie pisemnej z uzasadnieniem mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 1. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych, podejmuje decyzję o:

1) odrzuceniu wniosku, jeśli nie stwierdzi uchybień w sposobie przeprowadzenia egzaminu;

2) ponownym przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego dla danego ucznia, jeśli zostaną stwierdzone uchybienia przy przeprowadzaniu egzaminu klasyfikacyjnego.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku  rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, analizę oceny zachowania o których mowa w pkt 3 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji   wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. g) przedstawiciel rady rodziców.
 8. Wychowawca klasy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki kwalifikujące do egzaminu poprawkowego.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu,
 3. c) imię i nazwisko ucznia,
 4. d) zadania, pytania sprawdzające,
 5. e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) imię i nazwisko ucznia,
 4. d) wynik głosowania,
 5. e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 • 65

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Nie dotyczy to uczniów klasy programowo najwyższej.

 

Procedura:

1) Pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice ucznia do    dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych  w danym   roku szkolnym.

2) W  przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności min. 50% członków.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminów z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

Procedura:

1) Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie  i wywiesza na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, który uczy ucznia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

10.Wszelkie procedury dotyczące zgłaszania zastrzeżeń do prawidłowości przeprowadzenia egzaminu poprawkowego przedstawione zostały procedurach egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 • 66

Zasady oceniania zachowania uczniów

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania dla uczniów klas IV -VIII ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje na godzinie wychowawczej uczniów, a na zebraniu ich rodziców, o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców.
 3. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. O grożącej uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice są informowani pisemnie za potwierdzeniem na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Jeśli uczeń z oceną wyższą niż naganna dopuści się czynów zabronionych w okresie jednego miesiąca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca ma prawo do ustalenia oceny nagannej zachowania, natychmiast informując o tym rodziców. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 5. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane pisemnie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:
  • 1)Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
  • 2)zgromadzonych przez ucznia punktów
  • 3)pisemnej samooceny ucznia i ustnej opinii zespołu klasowego, które nie są wiążące.

 

 1. Ostateczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca.
 2. Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. Ich liczbę może zwiększyć lub pomniejszyć. Nauczyciele zapisują w zależności od zachowania ucznia określoną liczbę punktów dodatnich lub ujemnych, według listy z Załącznika nr 1. Na koniec półrocza wychowawca wystawia ocenę według skali:
  • Mniej niż 1 punkt – zachowanie naganne
  • 1 – 50 – zachowanie nieodpowiednie
  • 51 – 100 – zachowanie poprawne
  • 101 – 200 – zachowanie dobre
  • 201 – 300 – zachowanie bardzo dobre
  • 301 i więcej – zachowanie wzorowe

 

 1. Ustalając ocenę końcoworoczną, bierze się także pod uwagę ocenę śródroczną. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych przez ucznia na koniec każdego z dwóch półroczy.

WAŻNE:

 • 1)Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, to roczna ocena nie może być wyższa niż dobra mimo zgromadzonych punktów.
 • 2) Jeżeli uczeń w półroczu otrzymał łącznie -50 punktów jego ocena śródroczna lub końcoworoczna nie może być wzorowa (mimo zgromadzonych punktów).
 • 3)Jeżeli uczeń w półroczu otrzymał łącznie -100 punktów jego ocena śródroczna lub końcoworoczna nie może być bardzo dobra (mimo zgromadzonych punktów) .
 • 4) Jeżeli uczeń w ciągu całego roku szkolnego uzyskał – 75 pkt jego ocena końcoworoczna nie może być wyższa niż bardzo dobra; jeżeli uzyskał – 150 pkt jego ocena końcoworoczna nie może być wyższa niż dobra.
 • 5)Nagana wychowawcy klasy przekreśla możliwość otrzymania oceny wzorowej śródrocznej/końcoworocznej niezależnie od ilości punktów.
 • 6)Upomnienie dyrektora szkoły przekreśla możliwość otrzymania oceny wzorowej lub bardzo dobrej śródrocznej/końcoworocznej niezależnie od ilości punktów.
 • 7)Nagana dyrektora szkoły przekreśla możliwość otrzymania oceny wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej śródrocznej/końcoworocznej niezależnie od ilości punktów.
 • 8)Opuszczając bez usprawiedliwienia w danym semestrze odpowiednią ilość godzin uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż:
  1. 1-10 godzin – bardzo doby
  2. 11 – 20 godzin – dobry
  3. 21 – 50 godzin – poprawne
  4. 51 – 100 godzin – nieodpowiednie
  5. powyżej 100 godzin – naganne

 

 

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny z zajęć edukacyjnych,                                                                                                                             2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną tzn. odbywa się wobec całej klasy.
 3. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
 4. Wychowawca zobowiązany jest podać propozycje ocen nieodpowiednich i nagannych do wiadomości rodziców i uczniów na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
 5. Ocena zachowania w danym roku może zostać obniżona do nieodpowiedniego lub nagannego przez wychowawcę, mimo zgromadzonych punktów, jeśli: 1) uczeń świadomie oszukuje lub kłamie, nie stosuje się do regulaminów,                                                            2) w sposób   arogancki, podwyższonym tonem głosu zwraca się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły,  obraża inne osoby poprzez wulgarne wypowiedzi, czyny,                                                                         3) w sposób świadomy niszczy mienie szkoły,                                                                                                      4) obraża dobre imię szkoły, jej pracowników i uczniów przez komentarze wypowiadane publicznie,      

     5) bardzo często opuszcza zajęcia szkolne, a nieobecności są nieusprawiedliwione.

 1. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych uczeń jest zobowiązany przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia (nie później niż w terminie 2 tygodni od czasu powrotu do szkoły). Usprawiedliwienie dokonują rodzice w formie ustnego lub pisemnego oświadczenia. Oświadczenie pisemne  powinno zawierać datę nieobecności ucznia w szkole i powinno być czytelnie podpisane przez jednego z rodziców/prawnego opiekuna. Dokumentem usprawiedliwiającym jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Usprawiedliwienie może być wysłane w formie wiadomości rodzica do wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.                                                                                               
 2. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych uczeń jest zobowiązany przedłożyć wychowawcy lub innemu nauczycielowi. Zwolnienie powinno zawierać datę, godzinę wyjścia ze szkoły i adnotację czy rodzic osobiście odbierze dziecko, czy zezwala na samodzielny powrót do domu, biorąc pełną odpowiedzialność za dziecko po jego wyjściu z budynku szkoły.
 3. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać zasad BHP, stosować się do wszystkich wprowadzonych regulaminów, rozporządzeń, przepisów regulujących pracę szkoły.
 4. Punkty po wystawieniu ocen zachowania za I półrocze są wpisywane na kolejne półrocze.
 5. Za zachowanie ucznia przed lub po skończonych zajęciach edukacyjnych odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 

 • 67

Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen zachowania

 1. Ocena zachowania ucznia w danym roku szkolnym, mimo zgromadzonych punktów, może być podwyższona przez radę pedagogiczną lub wychowawcę w przypadku zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska – udokumentowanej przez instytucje państwowe, itp., i po zasięgnięciu pozytywnej opinii zespołu klasowego. O wyżej wymienionej sytuacji/działaniu ucznia rodzic powinien poinformować na piśmie wychowawcę klasy na dwa tygodnie przed  końcową radą klasyfikacyjną .
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3.Procedura odwoływania –tak jak w części Egzamin klasyfikacyjny.

 

 • 68

Promowanie ucznia

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ustępie 1 nie otrzymuje promocji i pozostaje w tej samej klasie.

 1. Promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki, a także otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą    składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania .

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7.Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

8.Uczeń kończy szkołę, jeżeli przystąpi do sprawdzianu , a także w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne edukacyjnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 69

Ocenianie zewnętrzne

 1. Ocenianie zewnętrzne obejmuje:
  1) egzamin ósmoklasisty ,
 2. Ocenianiem zewnętrznym zajmują się instytucje zewnętrzne wobec szkoły – Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne.
 3. Ocenianie zewnętrzne pozwala na zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkół oraz porównywalność zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia
 4. Istotą oceniania zewnętrznego jest to, że wszyscy zdający rozwiązują te same zadania przygotowane przez komisje egzaminacyjne. Podstawę tych zadań stanowią wymagania egzaminacyjne określone i ogłoszone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Odpowiedzi zdających sprawdzają i oceniają według jednolitych w całym kraju kryteriów specjalnie przygotowani zewnętrzni egzaminatorzy (wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne). 
 5. Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne przepisy.
 6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminów, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 7. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę, przystępuje ponownie do sprawdzianuw tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.
 8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 • 70

Ewaluacja zasad oceniania

 1. W procesie ewaluacji szkolnego oceniania biorą udział:

1) uczniowie (przez dyskusję na godzinach z wychowawcą i na zebraniach samorządu szkolnego oraz poprzez wypowiedzi w ankietach),

2) rodzice (w czasie zebrań z rodzicami oraz poprzez wypowiedzi w ankietach),

3) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej i prac zespołów przedmiotowych oraz wypowiedzi w ankietach).

 

 • 71

OCENIANIE NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

Cele PZO klas I-III:

 1. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 2. Udzielanie uczniom pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

                                                                                              

 • 72

Kryteria oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 1. W klasach I-III SP stosowana jest końcoworoczna ocena opisowa, uwzględniająca:

1) postępy ucznia w edukacji,

2) postępy ucznia w rozwoju emocjonalno -  społecznym,

3) osobiste osiągnięcia ucznia.

 1. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
 2. a) sprawności językowej (mówienie, czytanie, pisanie),
 3. b) umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność rachunkowa w zakresie 4 działań podstawowych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych),
 4. c) umiejętności i wiadomości przyrodniczych,
 5. d) umiejętności i wiadomości artystycznych (plastycznych, technicznych i muzycznych),
 6. e) umiejętności motoryczno – ruchowych i edukacji zdrowotnej,
 7. f) umiejętności i wiadomości komputerowych,
 8. g) umiejętności i wiadomości w zakresie edukacji przez szachy,
 9. h) umiejętności i wiadomości w zakresie języka obcego.
 10. Przy ocenianiu nauczyciele uwzględniają standardy egzaminacyjne z zakresu 5 umiejętności kluczowych:
 11. a) czytanie,
 12. b) pisanie,
 13. c) rozumowanie,
 14. d) korzystanie z informacji,
 15. e) wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 

 • 73

Oceny szkolne uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 1. Bieżące wyniki nauczania i postępów mierzone będą w skali 1 – 6.

6

Robisz duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki. Samodzielnie i twórczo rozwijasz swoje uzdolnienia i zainteresowania. Biegle posługujesz się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych        i praktycznych.

5

Pracujesz systematycznie. Chętnie wykonujesz prace dodatkowe. Sprawnie posługujesz się zdobytymi wiadomościami. Potrafisz zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.            

4

Starasz się pracować aktywnie. Rozwiązujesz zadania przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

3

Pracujesz niesystematycznie, co może być powodem braków w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jesteś mało aktywny na zajęciach. Często oczekujesz pomocy          ze strony nauczyciela.

2

Posiadasz ubogi zasób wiedzy i umiejętności. Nie uczestniczysz aktywnie               w zajęciach. Wykonujesz proste zadania z pomocą nauczyciela.

1

Nie wykazujesz postępów w zdobywaniu podstawowych wiadomości                        i umiejętności. Wykonujesz proste zadania tylko z pomocą nauczyciela.

 

 1. Informacja o osiągnięciach i postępach uczniów po pierwszym semestrze jest przedstawiana rodzicom w formie pisemnej karty osiągnięć ucznia. Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę z zachowania wg ustalonej skali.
 2. Do sformułowania opisu osiągnięć szkolnych ucznia niezbędna jest systematyczna obserwacja jego osiągnięć (postępów) w ciągu roku szkolnego. Służą temu, między innymi, pisemne prace kontrolne, które obejmują zadania sprawdzające opanowanie poszczególnych umiejętności.

Są to:

1) kartkówki (trwają nie dłużej niż 15 minut, nie muszą być zapowiedziane, nauczyciel musi je sprawdzić w ciągu 3 dni),

2) sprawdziany (trwają do 1,5 godziny, po 45 minutach od rozpoczęcia pisania nauczyciel zarządza 10-minutową przerwę; podczas przerwy uczniowie nie mogą zaglądać do sprawdzianów).

 

 • 74
 1. Kryteria oceniania z prac pisemnych:
 • 0% – poniżej 30% -niedostateczny
 • 30% - poniżej 50% -dopuszczający
 • 50% - poniżej 75% -dostateczny
 • 75% - poniżej 90% -dobry
 • 90% - poniżej 100% -bardzo dobry
 • 100% - celujący
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na swój wniosek na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu,

3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

 1. Analiza wyników nauczania pod kątem organizacji i metod własnej pracy nauczyciela dokonywana jest w oparciu o narzędzia diagnozujące:

1) sprawdziany,

2) zestawienia wyników sprawdzianów.

 

 • 75

Ocena zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 

1.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 • 76

Kryteria oceniania z religii i języka angielskiego w klasach I -III

 1. Ocena z religii/etyki jest wystawiana wg osobnych zasad ujętych w PZO tych przedmiotów.
 2. Ocena z języka angielskiego jest oceną opisową wystawianą wg osobnych zasad ujętych w PZO tego przedmiotu.

 

 • 77

Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce

1.Uczniom klas I-III posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 1. Na podstawie obserwacji pedagogicznej lub opinii/orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej/specjalistycznej wychowawca kwalifikuje ucznia do pomocy psychlogiczno – pedagogicznej w formie zajęć:

1) dydaktyczno-wyrównawczych,

2) specjalistycznych,

3) rewalidacyjnych.

 1. Dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości i zdolności dziecka.
 2. Samopomoc koleżeńska organizowana przez wychowawców klas.
 3. Przedstawienie rodzicowi form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez szkołę dla jego dziecka; udzielanie rodzicowi wsparcia w pracy z dzieckiem.
 4. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej/specjalistycznej zespół nauczycieli opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia.
 5. Rozwijanie zdolności uczniów następuje poprzez:
 6. a) stosowanie metod aktywizujących myślenie,
 7. b) dostosowanie zadań do indywidualnych zdolności dziecka,
 8. c) umożliwienie udziału ucznia w konkursach,
 9. d) tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań,
 10. e) włączanie dziecka w organizację i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 11. f) umożliwienie dziecku dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami w czasie zajęć np. pomoc koleżeńska, pomocnik nauczyciela,
 12. g) umożliwienie pomocy psychologicznej w razie potrzeby,
 13. h) propozycje literatury dla dzieci.
 14. Sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych odnotowuje się w ,,Arkuszach ocen” i na świadectwach szkolnych.

 

 • 78

Promowanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychlogiczno – pedagogiczną, albo inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka.
 3. Rodzice nie wyrażający zgody na pozostawienie ucznia w tej samej klasie na kolejny rok szkolny, są obowiązani podpisać oświadczenie, że mimo poinformowania o negatywnych – zdaniem nauczycieli i specjalistów skutkach promocji przy braku podstawowych osiągnięć edukacyjnych, nie wyrażają zgody na powtórzenie przez ich dziecko danej klasy.
 4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 79
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

Szkoła Podstawowa w Wolicy

 1. Szkolna 35, 26 -060 Chęciny

tel. 41 315 40 10

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 80
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły

 

 • 81
 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy”.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załącznik 1 do oceniania zachowania w klasach I-VIII SP

Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:

Lp.

Działalność ucznia

Ilość punktów dodatnich

1.

Bardzo dobre wypełnianie obowiązków:

·   przewodniczącego (zastępcy, członka) Szkolnego lub Klasowego Samorządu Uczniowskiego

·   inne odpowiedzialne funkcje

1 raz w semestrze

10 -30

2.

Bardzo dobre wypełnianie obowiązków dyżurnego (wpisuje wychowawca)

po tygodniu dyżuru:   5

3.

100% frekwencji lub wszystkie godziny usprawiedliwione
 w terminie.

1 raz w miesiącu: 5

4.

Brak spóźnień.

1 raz w miesiącu: 5

5.

Brak ujemnych punktów przez cały miesiąc.

1 raz w miesiącu: 5

6.

Udział w konkursach i zawodach sportowych:

·   I etap

·   II etap

·   III etap

·   zajęcie miejsca I/II/III na najwyższym etapie:

 

10

20

30

15/10/5

7.

Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

·   w czasie lekcji

·   przed lub po lekcjach

·   w dni wolne od zajęć

 

 

10

20

30

8.

Praca na rzecz klasy i szkoły

5 -15

9.

Aktywny udział w akcjach prowadzonych w szkole i poza szkołą.

5 -15

10.

Galowy strój podczas uroczystości szkolnych.

10

 

 

 

 

       

 

 

Każda negatywna uwaga powinna być poprzedzona ostrzeżeniem, a jej treść jawna.

      Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

Lp.

Kryteria przyznawanych punktów z zachowania

Ilość punktów ujemnych

1.

Brak obuwia zmiennego.

5

2.

Spóźnianie się na lekcje bez usprawiedliwienia (za każde spóźnienie wpisuje nauczyciel, do którego na zajęcia uczeń się spóźnił).

5

3.

Opuszczanie terenu szkoły bez usprawiedliwienia.

20

4.

Niewywiązanie się z podjętego zobowiązania i nieprzestrzeganie regulaminów

10-20

5.

Niszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

10-20

6.

Kradzież

50

7.

Używanie telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela.

10

8.

Nagrywanie, filmowanie, robienie zdjęć bez zgody

30

9.

Zamieszczanie w Internecie informacji, zdjęć godzących w dobre imię pracowników szkoły, nauczycieli, rówieśników.

50

10.

Brak szacunku dla symboli narodowych i religijnych.

10-30

11.

Propagowanie i rozpowszechnianie treści o charakterze naruszającym dobre imię szkoły.

30

12.

Agresja słowna, zaczepki słowne, wulgarne słowa i gesty.

10-30

13.

Nieprzestrzeganie zasad BHP

10-20

14.

Zaczepki fizyczne, wywołanie bójki.

20-50

25.

Posiadanie, używanie, rozprowadzanie: tytoniu, e-papierosów, alkoholu, środków odurzających

30-50

16.

Przeszkadzanie na lekcjach, apelach, akademiach

5-10

17.

Podrabianie podpisów

30

18.

Brak reakcji na niewłaściwe zachowania rówieśników

5-30