Nasza szkoła przystąpiła do udziału w turnieju Predator Games. To największe w Europie Międzyszkolne Rozgrywki Esportowe.

Uczniowie zagrają w cztery gry. Każda z nich to osobny zespół:

Fortnite (3 graczy i jeden rezerwowy)

League of Legends (5 graczy i jeden rezerwowy)

Rocket League (3 graczy i jeden rezerwowy)

Chess.com (1 gracz i jeden rezerwowy)

Minimalny wiek gracza to 13 lat.

Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK PREDATOR GAMES SEZON 1

 1. DEFINICJE

Określenia zapisane w Regulaminie i jego załącznikach wielką literą, których znaczenie zostało

zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1.1. Członkowie Drużyn - uczniowie Placówki Szkolnej będący członkami Reprezentacji

Placówki Szkolnej i jednocześnie Zawodnikami lub Zawodnikami Rezerwowymi jednej z

drużyn: Drużyny LOL, Drużyny Fortnite, Drużyny Rocket League lub Drużyny Szachowej.

1.2. Drużyna lub Drużyny - kolektywna nazwa dla Drużyn LOL, Drużyn Fortnite, Drużyn Rocket

League oraz Drużyn Szachowych;

1.3. Drużyna Fortnite - Drużyna utworzona w ramach jednej Reprezentacji Placówki Szkolnej

składająca się z czterech Członków Drużyny: trzech zawodników i jednego zawodnika

rezerwowego, którzy rozegrają rozgrywki w grę Fortnite w ramach Rozgrywek Predator

Games;

1.4. Drużyna LOL - Drużyna utworzona w ramach jednej Reprezentacji Placówki Szkolnej

składająca się z sześciu Członków Drużyny: pięciu zawodników oraz jednego zawodnika

rezerwowego którzy rozegrają rozgrywki w grę League of Legends w ramach Rozgrywek

Predator Games;

1.5. Drużyna Rocket League - Drużyna utworzona w ramach jednej Reprezentacji Placówki

Szkolnej składająca się z czterech Członków Drużyny: trzech zawodników i jednego

zawodnika rezerwowego, którzy rozegrają rozgrywki w grę Rocket League w ramach

Rozgrywek Predator Games;

1.6. Drużyna Szachowa - Drużyna utworzona w ramach jednej Reprezentacji Placówki Szkolnej

składająca się z dwóch Członków Drużyny: jednego zawodnika oraz jednego zawodnika

rezerwowego, którzy rozegrają rozgrywki w grę Szachy w ramach Rozgrywek Predator

Games;

1.7. Fundator Nagród - fundator nagród w Rozgrywkach Predator Games, tj. Very Very Sp. z

o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Kasztanowa 31A, 91-487 Łódź, zarejestrowana w rejestrze

przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000931899, NIP

7272853890, działająca na zlecenie Acer Poland Sp. z o.o.;

1.8. Konto Przedstawiciela - konto Przedstawiciela dostępne po zarejestrowaniu w Serwisie, za

pośrednictwem którego Przedstawiciele mogą mieć wgląd do swoich danych oraz

dokonywać rejestracji Reprezentacji Placówki Szkolnej;

1.9. Organizator - Organizator Rozgrywek Predator Games, tj. Fantasyexpo Sp. z o.o. z

siedzibą we Wrocławiu, ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000496522, NIP: 8911796193, REGON: 022340859, posiadająca kapitał

zakładowy w wysokości 10 000,00 zł, organizujący Rozgrywki Predator Games na zlecenie

ACER POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pęcharskiej 2, 02-661

Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000378298, NIP 1080010051;

1.10. Placówka Szkolna - podstawowa lub ponadpodstawowa, publiczna lub niepubliczna

placówka oświatowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1.11. Przedstawiciel - osoba fizyczna wykonująca w Placówce Szkolnej czynnie zawód

nauczyciela w rozumieniu ustawy Karta nauczyciela, która dokonała rejestracji w Serwisie

oraz dla której zostało utworzone Konto Przedstawiciela;

1.12. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady rozgrywek e-gamingowych pod

tytułem „Predator Games Sezon 1”;

1.13. Regulamin Serwisu - regulamin Serwisu, dostępny pod adresem

https://predatorgames.pl/upload/elfinder/Regulamin%20Serwisu%20Predator%20Games%2

001.2012.pdf?_t=1669991815;

1.14. Reprezentacja Placówki Szkolnej - zarejestrowana przez Przedstawiciela reprezentacja

Placówki Szkolnej składająca się z 16 uczniów Placówki Szkolnej w której jest zatrudniony

Przedstawiciel, którzy ukończyli 13 rok życia i za zgodą przedstawiciela ustawowego lub

opiekuna prawnego mogą wziąć udział w Rozgrywkach Predator Games; w skład

Reprezentacji Placówki Szkolnej wchodzą obligatoryjnie: Drużyna Fortnite, Drużyna Rocket

League, Drużyna Szachowa i Drużyna LOL;

1.15. Rozgrywki Predator Games - prowadzone zgodnie z Regulaminem rozgrywki

e-gamingowe, w których uczestnicy rozegrają symultanicznie, w ramach Drużyn, rozgrywki

w następujące gry online: „Fortnite”, “Rocket League”, “Szachy” oraz „League of Legends”;

1.16. Serwer Rozgrywek - kanał komunikacji pomiędzy Organizatorem a Członkami Drużyn,

który Organizator utworzył w Serwisie Discord – pod adresem:

https://discord.gg/cxyBbqaWnb (regulamin i polityka prywatności ww. serwisu dostępne

są pod adresem: https://discord.com/terms oraz https://discord.com/privacy);

1.17. Serwis - serwis internetowy dostępny się pod adresem predatorgames.pl, za

pośrednictwem którego można dokonywać rejestracji Przedstawicieli i Reprezentacji

Placówek Szkolnych;

1.18. Zawodnik - Członek Drużyny wyznaczony do gry w daną grę w pierwszym składzie;

1.19. Zawodnik Rezerwowy - Członek Drużyny wyznaczony do gry w daną grę na wypadek

gdyby uczestnictwo w rozgrywkach Zawodnika z tej samej Drużyny okazało się niemożliwe.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin jest zbiorem zasad, do których zobowiązana jest dostosować się każda

Reprezentacja Placówki Szkolnej i Przedstawiciel, w celu zapewnienia atmosfery uczciwej

rywalizacji i współzawodnictwa.

2.2. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować wykluczeniem Reprezentacji Placówki

Szkolnej z Rozgrywek Predator Games. Organizator zastrzega sobie prawo do

rozstrzygania sporów i nadużyć zgodnie z nadrzędną zasadą fair play obowiązującą we

wszystkich rozgrywkach sportowych.

2.3. Organizator posiada prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w

szczególności: zmiana przepisów prawa, przeciwdziałanie nadużycia lub też usprawnienie

świadczenia usług. Zmiany nie będą dotyczyły praw nabytych wcześniej przez uczestników

Rozgrywek Predator Games i zostaną ogłoszone w terminie i sposób umożliwiający

uczestnikom Rozgrywek Predator Games zapoznanie się z nimi i podjęcie decyzji o

kontynuacji uczestnictwa lub rezygnacji z uczestnictwa w Rozgrywkach Predator Games.

2.4. Serwer Rozgrywek jest głównym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem i Członkami

Drużyn, a informacje tam przekazane mają pierwszeństwo przed informacjami dotyczącymi

rozgrywek, a przekazanymi w inny sposób (np. e-mail). Ponadto Członkowie Drużyn będą

otrzymywali, pod adresami e-mail wskazanym przez Przedstawiciela, wiadomości e-mail

określające estymowany czas rozpoczęcia kolejnych rozgrywek w ramach Rozgrywek

Predator Games.

2.5. Członkowie Drużyn zobowiązani są do śledzenia informacji publikowanych bezpośrednio

przez Organizatora na Serwerze Rozgrywek w celu powzięcia informacji, o dokładnych

godzinach rozgrywek w ramach Rozgrywek Predator Games. Organizator zastrzega, że z

uwagi na niemożliwość przewidzenia ile czasu będą trwały indywidualne rozgrywki, kolejne

rozgrywki po rozpoczęciu Czasu trwania Rozgrywek mogą rozpocząć się wcześniej lub

później niż przewidziano w Regulaminie. Dodatkowo Członkowie Drużyn i Przedstawiciele

Reprezentacji mogą kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu potwierdzenia dokładnej godziny rozpoczęcia rozgrywki,

w której będą uczestniczyć.

2.6. Warunkiem udziału w Rozgrywkach Predator Games jest wyrażenie zgody przez Członków

Drużyn na wzięcie udziału w Rozgrywkach Predator Games (a jeśli Członek Drużyny jest

osobą małoletnią, wyrażenie zgody w imieniu tego członka przez jego rodzica lub opiekuna

prawnego) na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

 1. REJESTRACJA DO ROZGRYWEK PREDATOR GAMES

3.1. Rozgrywki Predator Games ma charakter zamknięty, co oznacza, że w Rozgrywkach

Predator Games udział mogą wziąć wyłącznie zarejestrowane w Serwisie Reprezentacje

Placówek Szkolnych.

3.2. Rejestracji Reprezentacji Placówki Szkolnej dokonać może Przedstawiciel, który założył

Konto Przedstawiciela w Serwisie, zgodnie z pkt. 4.5-4.6 Regulaminu Serwisu.

3.3. Każda Reprezentacja Placówki Szkolnej składa się z czterech Drużyn, które rozegrają

rozgrywki w cztery gry w ramach Rozgrywek Predator Games. W Reprezentacji Placówki

Szkolnej musi być łącznie 16 uczniów.

3.4. Członkami Drużyn mogą być wyłącznie uczniowie Placówki Szkolnej, w której zatrudniony

jest Przedstawiciel i która wydała zgodę, o której mowa w pkt. 5.6.1. poniżej.

3.5. Członkami Drużyn mogą być wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia, posiadają

aktywne konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze i posiadają aktywne konta

użytkowników w następujących platformach internetowych:

3.5.1. Discord mieszczącym się pod adresem: discord.com,

3.5.2. Epic Games mieszczącym się pod adresem: epicgames.com – w przypadku

Członków Drużyn Fortnite i Drużyn Rocket League,

3.5.3. Warlegend mieszczącym się pod adresem: system-beta.warlegend.net – w

przypadku Członków Drużyn Fortnite,

3.5.4. Riotgames mieszczącym się pod adresem: riotgames.com – w przypadku członków

Drużyn LOL,

3.5.5. Chess mieszczącym się pod adresem chess.com – w przypadku członków Drużyn

Szachowych.

3.6. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby które nie

ukończyły 18 roku życia, mogą być Członkami Drużyn pod warunkiem przekazania

Przedstawicielowi Reprezentacji Placówki Szkolnej, do której mają należeć, zgody rodzica

lub opiekuna prawnego, której wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadania przez Przedstawiciela

odpowiednich zgód rodziców lub przedstawicieli ustawowych Członków Drużyn.

3.7. W celu dodania/zgłoszenia Reprezentacji Placówki Szkolnej Przedstawiciel zobowiązany

jest do podjęcia następujących czynności:

3.7.1. dodania za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu pisemnego oświadczenia

podmiotu uprawnionego do reprezentowania Placówki Szkolnej, w której

zatrudniony jest Przedstawiciel, wyrażającego zgodę na zgłoszenie Reprezentacji

Placówki Szkolnej, zawierającego pieczęć Placówki Szkolnej; wzór zgody stanowi

Załącznik nr 2 do Regulaminu;

3.7.2. dodania za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu następujących danych każdego

z Członków Drużyn wchodzących w skład Reprezentacji Placówki Szkolnej:

3.7.2.1. Imię i Nazwisko Członka Drużyny;

3.7.2.2. Adres e-mail Członka Drużyny;

3.7.2.3. nick Członka Drużyny w serwisie Discord;

3.7.2.4. nick Członka Drużyny w odpowiednim serwisie lub serwisach zgodnie z pkt

3.5.2-2.5.5. powyżej;

3.7.3. potwierdzenia oświadczenia o tym, że wprowadzane dane są pozyskane w sposób

zgodny z prawem i Przedstawiciel posiada zgodę osób, których dane wprowadza,

na ich wprowadzenie do Serwisu; w przypadku uczestnika małoletniego, zgodę

wyraża jego rodzic lub opiekun prawny, a Przedstawiciel potwierdza, że otrzymał

pisemne potwierdzenie udzielenia takiej zgody, którego wzór zgody stanowi

Załącznik nr 1 do Regulaminu;

3.7.4. potwierdzenia akceptacji postanowień Regulaminu

- dalej: „Rejestracja Reprezentacji”.

3.8. Po prawidłowej Rejestracji Reprezentacji Przedstawiciel otrzyma potwierdzenie zgłoszenia

Reprezentacji Placówki Szkolnej w panelu Serwisu i będzie mógł wyświetlać status

zgłoszenia. Za pośrednictwem Konta Przedstawiciela, Przedstawiciel będzie także mógł

wyświetlać informacje odnośnie potwierdzenia przez członków Reprezentacji Placówki

Szkolnej przystąpienia do Reprezentacji Placówki Szkolnej.

3.9. Przedstawiciel jest wyłącznie odpowiedzialny za zgłoszenie prawidłowych danych członków

Reprezentacji Placówki Szkolnej. Zmiany wprowadzonych danych można dokonać w panelu

“Moja szkoła” dostępnym z poziomu Konta Przedstawiciela. Każda zmiana raz

wprowadzonych danych powoduje konieczność powtórzenia czynności opisanych w pkt.

3.6.2. oraz 3.6.3. powyżej a ponadto powoduje, iż pierwotna data Rejestracji Reprezentacji

Placówki Szkolnej zostaje nadpisana datą, w której wprowadzono zmiany.

3.10. Członkowie Drużyn wchodzących w skład Reprezentacji Placówki Szkolnej, po zgłoszeniu

Reprezentacji Placówki Szkolnej przez Przedstawiciela, na wskazane w zgłoszeniu adresy

e-mail, otrzymają link aktywacyjny, dzięki któremu będą mogli:

3.10.1. potwierdzić swoją zgodę, a w przypadku niepełnoletnich Członków Drużyn zgodę

rodzica lub opiekuna na udział w Rozgrywkach Predator Games;

3.10.2. zaakceptować Regulamin;

3.10.3. potwierdzić, że Przedstawiciel uzyskał zgodę na przekazanie Organizatorowi

danych osobowych członka Reprezentacji Placówki Szkolnej;

3.10.4. wyrazić bezpośrednią zgodę na przechowywanie przez Fantasy Expo sp. z o.o.

danych osobowych i przekazanie ich do Acer Poland sp. z o.o. w celu organizacji

przyszłych edycji Turnieju, w tym ułatwienia rejestracji do kolejnych edycji Turnieju;

3.10.5. wyrazić bezpośrednią zgodę na przesyłanie na adres e-mail informacji związanych z

przyszłymi edycjami Turnieju przez Fantasy Expo sp. z o.o. i Acer Poland sp. z o.o.

3.11. Po potwierdzeniu gotowości do uczestniczenia w Reprezentacji Placówki Szkolnej i

przystąpienia do rozgrywek w Rozgrywkach Predator Games, a także udzieleniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych przez wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela

podczas Rejestracji Reprezentacji Członków Drużyn wchodzących w skład Reprezentacji

Placówki Szkolnej, Przedstawiciel otrzyma za pośrednictwem Konta Przedstawiciela

informacje o aktywacji Reprezentacji Placówki Szkolnej – dalej „Aktywacja”.

3.12. Aktywacja powinna nastąpić nie później niż do dnia 26 marca 2023 roku, do godziny: 23:59.

Po Aktywacji Przedstawiciel może zgłosić udział Reprezentacji Placówki Szkolnej w

Rozgrywkach Predator Games za pośrednictwem Konta Przedstawiciela.

3.13. Ukończenie procesów rejestracja Konta Przedstawiciela, Rejestracji Reprezentacji i

Aktywacji nie gwarantuje udziału w Rozgrywkach Predator Games. Udział w Rozgrywkach

Predator Games zagwarantowany jest wyłącznie dla pierwszych 1024 (tysiąc dwadzieścia

cztery) Reprezentacji Placówek Szkolnych, które ukończyły proces Aktywacji.

3.14. Po warunkiem rozegrania pierwszego meczu, Członkowie Drużyn należących do

Reprezentacji Placówek Szkolnych, które jako jedne z 1024 pierwszych ukończyły proces

Aktywacji i zarejestrowały się w Rozgrywkach Predator Games (zgodnie z pkt 3.13

powyżej), otrzymają od Acer Poland Sp. z o.o. prezent powitalny w postaci plecaków model

PREDATOR (po jednym dla każdego Członka Drużyny) i pamiątkowych koszulek (po jednej

dla każdego Członka Drużyny) - dalej “Prezent Powitalny”. Łączna wartość jednego

Prezentu Powitalnego wynosi 200,00 zł brutto.

3.15. Prezent Powitalny otrzymają wyłącznie Członkowie Drużyn, które rozegrały swój pierwszy

mecz. Jeżeli w danej Reprezentacji Placówki Szkolnej nie wszystkie Drużyny rozegrały

pierwszy mecz, Prezent powitalny otrzymają wyłącznie Członkowie Drużyn, które taki mecz

rozegrały.

3.16. O przyznaniu Prezentów Powitalnych, Przedstawiciel zostanie poinformowany w terminie 30

dni od zamknięcia możliwości rejestracji do Serwisu, nie później jednak niż do dnia 13

czerwca 2023, za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Konta

Użytkownika. Prezenty Powitalne zostaną przesłane na adres Placówki Szkolnej, do której

uczęszczają Członkowie Drużyn wchodzących w skład Reprezentacji Placówki Szkolnej i w

której zatrudniony jest Przedstawiciel, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyznaniu

Prezentów Powitalnych.

3.17. Prezent powitalny nie podlega wymianie na inne towary lub usługi lub na ekwiwalent

pieniężny.

3.18. Prezent Powitalny może podlegać opodatkowaniu. Jeżeli przepisy prawa przewidują

powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do wartości Prezentu

Powitalnego zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11%

wartości Prezentu Powitalnego. W takim przypadku część Prezentu Powitalnego,

stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Członkom Drużyn, lecz

pobrana zostanie przez Very Very Sp. z o.o., przed wydaniem Prezentu Powitalnego, jako

10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości świadczenia, o którym mowa w

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Członkowie

Drużyn wyrażają zgodę na potrącenie i odprowadzenie w ich imieniu do właściwego urzędu

skarbowego zryczałtowanego podatku od Prezentu Powitalnego przez Very Very Sp. z o.o.

– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z ww.

ustawą. Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem przyznanej do nagrody premii pieniężnej

odpowiadającej wysokości zryczałtowanego podatku od Prezentu Powitalnego.

 1. ZASADY I PRZEBIEG ROZGRYWEK

4.1. Rozgrywki Predator Games rozpoczynają się w dniu 31 marca 2023 roku o godz. 16:00

[dalej: „Czas trwania Rozgrywek”].

4.2. W Czasie trwania Rozgrywek Predator Games każda Drużyna Fortnite zmierzy się w

rozgrywce w grę Fortnite, która to rozgrywka będzie trwała łącznie 5 dni [dalej: „Rozgrywka

Fortnite”], każda Drużyna LOL zmierzy się w rozgrywce w grę League of Legends, która to

rozgrywka będzie trwała łącznie 5 dni [dalej: „Rozgrywka LOL”], każda Drużyna Rocket

League zmierzy się w rozgrywce w grę Rocket League, która to rozgrywka będzie trwała

łącznie 4 dni [dalej: ,,Rozgrywka Rocket League”], a każda Drużyna Szachowa zmierzy się

w rozgrywkce w grę Szachy, która to rozgrywka będzie trwała łącznie 3 dni [dalej:

,,Rozgrywka Szachowa”].

4.3. Wyniki zdobyte łącznie przez Drużynę Fortnite, Drużynę LOL, Drużynę Rocket League i

Drużynę Szachową w Rozgrywce Fortnite, Rozgrywce LOL, Rozgrywce Rocket League i

Rozgrywce Szachowej będą oceniane za pośrednictwem systemu punktów, jako niezależne

etapy rozgrywek, jednakże ostateczna suma punktów zdobyta w czterech rozgrywkach

będzie stanowiła punktację generalną Reprezentacji Placówki Szkolnej [dalej: „Punktacja

Generalna Reprezentacji”].

4.4. Rozgrywki Fortnite odbędą się za pośrednictwem serwisu Internetowego:

system-beta.warlegend.net. Regulamin i polityka prywatności ww. serwisu Internetowego

dostępna jest pod adresem: https://system-beta.warlegend.net.

4.5. Rozgrywki LOL odbędą się za pośrednictwem serwisu Internetowego: toornament.com.

Regulamin i polityka prywatności ww. serwisu Internetowego dostępna jest pod adresem:

toornament.com.

4.6. Rozgrywki Rocket League odbędą się za pośrednictwem serwisu Internetowego:

toornament.com. Regulamin i polityka prywatności ww. serwisu Internetowego dostępna jest

pod adresem: toornament.com.

4.7. Rozgrywki Szachowe odbędą się za pośrednictwem serwisu Internetowego: chess.com.

Regulamin i polityka prywatności ww. serwisu Internetowego dostępna jest pod adresem:

chess.com.

4.8. W Czasie trwania Rozgrywek Predator Games wszyscy Członkowie Drużyn muszą mieć

aktywne konta użytkowników w serwisach, o których mowa w pkt. 4.4. - 4.7. powyżej.

Naruszenie zasad określonych w regulaminach ww. serwisów może spowodować

zawieszenie lub blokadę konta Członka Drużyny, a tym samym spowoduje konieczność

zastąpienia go przez wyznaczonego Zawodnika Rezerwowego.

4.9. Jeżeli serwisy internetowe określone w pkt. 4.4. - 4.7. nie będą działały w całym Czasie

Trwania Rozgrywek Predator Games lub w jego części, Organizator zastrzega zmianę daty

Czasu trwania Rozgrywek Predator Games lub jego poszczególnych rozgrywek.

Organizator nie odpowiada za błędy infrastruktury serwisów określonych w pkt. 4.4. - 4.7.

powyżej lub infrastruktury technicznej sprzętu służącego Członkom Drużyn do uczestnictwa

w rozgrywkach.

4.10. W przypadku, w którym Reprezentacje Placówek Szkolnych zdobędą tożsamą ilość

punktów w Punktacji Generalnej Reprezentacji, Organizator liczy średnią zajętych miejsc

uzyskanych przez Drużynę Fortnite, Drużynę LOL, Drużynę Rocket League oraz Drużynę

Szachową w całych Rozgrywkach Predator Games. W takim przypadku zwycięża

Reprezentacja Placówki Szkolnej, która uzyska najniższą wyliczoną średnią zajętych miejsc

w rozgrywkach.

4.11. Jeśli powyższe kryterium nie rozstrzyga remisu, w takim przypadku Drużyny których dotyczy

remis przystępują do dogrywki. Dogrywka jest rozgrywana w jednej grze w systemie BO1

(do jednej wygranej gry). Dogrywka może być rozgrywana w gry: League of Legends,

Rocket League lub Szachy. Organizator przydzieli stronę monety dla danej drużyny i

następuje losowanie. Zwycięska drużyna w losowaniu decyduje kto pierwszy odrzuca jedną

w trzech wskazanych wyżej gier. Ostatnia gra która pozostanie będzie grą, w którą zagrają

Drużyny w ramach dogrywki. Drużyna która zwycięzcy jest uznawana za zwycięzcę

dogrywki.

4.12. Wyniki Rozgrywek Fortnite, Rozgrywek LOL, Rozgrywek Rocket League i Rozgrywek

szachowych, a także Punktacja Generalna Reprezentacji będą publikowane przez

Organizatora na Serwerze Rozgrywek w Okrese trwania Rozgrywek.

ROZGRYWKA Fortnite

4.13. W ramach Rozgrywek Fortnite, w Czasie trwania Rozgrywek Predator Games, Organizator

zakłada następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games, z zastrzeżeniem, że

układ w drabince w każdym dniu Rozgrywek Fortnite jest dobierany losowo, oraz dodatkowo

po każdym dniu Rozgrywek Fortnite punkty zdobyte przez Drużyny, a określone w pkt. 4.14.

poniżej ulegają wyzerowaniu:

4.13.1. [23.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 1 Rozgrywek Fortnite, w którym 1024

Drużyn Fortnite rozegra 3 lobby turniejowe (drużyna rozegra trzy punktowane

mecze), po których, na podstawie zdobytej punktacji, Organizator wyłoni 600

Drużyn Fortnite, które zdobyły najwyższą punktację i które awansują do kolejnej

fazy;

4.13.2. [24.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 2 Rozgrywek Fortnite, w którym 600

Drużyn Fortnite rozegra 3 lobby turniejowe (drużyna rozegra trzy punktowane

mecze), po których, na podstawie zdobytej punktacji, Organizator wyłoni 120

Drużyny Fortnite, które zdobyły najwyższą punktację i które awansują do kolejnej

fazy;

4.13.3. [25.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 3 Rozgrywek Fortnite, w którym 120

Drużyn Fortnite rozegrają 3 lobby turniejowe(drużyna rozegra trzy punktowane

mecze), po których, na podstawie zdobytej punktacji, Organizator wyłoni 60

najlepszych Drużyn Fortnite, które zdobyły najwyższą punktację i które awansują do

kolejnej fazy;

4.13.4. [26.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 4 Rozgrywek Fortnite, w którym 60

Drużyn Fortnite rozegrają 3 lobby turniejowe (drużyna rozegra trzy punktowane

mecze), po których, na podstawie zdobytej punktacji, Organizator wyłoni 30

najlepszych Drużyn Fortnite, które zdobyły najwyższą punktację i które awansują do

kolejnej fazy;. Od tego dnia do końca Rozgrywek Fortnite jest liczona Punktacja

Generalna Reprezentacji (dla miejsc 31-60, na podstawie punktacji uzyskanej w

Dniu 4).

4.13.5. [27.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 5 Rozgrywek Fortnite, w którym 30

Drużyn Fortnite rozegrają 3 lobby turniejowe. 2 Najlepsze Drużyny Fortnite, które

zdobyły najwyższą punktację, zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe gdzie

zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach;

Od tego dnia do końca Rozgrywek Fortnite jest liczona Punktacja Generalna

Reprezentacji (dla miejsc 3-30). Finały zostaną rozegrane na dedykowanej mapie

3vs3.

4.14. Drużny Fortnite w ramach poszczególnych meczów rozgrywanych w sposób określony w

pkt. 4.13 Regulaminu punktowane są w następujący sposób:

Miejsce 1 50 punktów

Miejsce 2 49 punktów

Miejsce 3 46 punktów

Miejsce 4 43 punkty

Miejsce 5 40 punktów

Miejsce 6 37 punktów

Miejsce 7 35 punktów

Miejsce 8 33 punkty

Miejsce 9 31 punktów

Miejsce 10 29 punktów

Miejsce 11 27 punktów

Miejsce 12 25 punktów

Miejsce 13 23 punkty

Miejsce 14 21 punktów

Miejsce 15 19 punktów

Miejsce 16 17 punktów

Miejsce 17 15 punktów

Miejsce 18 13 punktów

Miejsce 19 11 punktów

Miejsce 20 9 punktów

Miejsce 21 7 punktów

Miejsce 22 5 punktów

Miejsce 23 4 punkty

Miejsce 24 3 punkty

Miejsce 25 2 punkty

Miejsca 26-30 1 punkt

Każda

eliminacja w meczu

3 punkty

4.15. Organizator sumuje punktację określoną w pkt. 2.14. a zdobytą przez Drużynę Fortnite w

jednym dniu Rozgrywek Fortnite a wynik służy Organizatorowi do rozstrzygnięcia, która

Drużyna Fortnite przejdzie do Rozgrywek w następnym dniu Rozgrywek Fortnite.

4.16. Drużyny Fortnite w Rozgrywkach Fortnite punktowane są w Punktacji Generalnej

Reprezentacji w następujący sposób:

1 miejsce w Rozgrywce Fortnite 20 PUNKTÓW

2 miejsce w Rozgrywce Fortnite 9 PUNKTÓW

3 miejsce w Rozgrywce Fortnite 5 PUNKTÓW

4-8 miejsce w Rozgrywce Fortnite 4 PUNKTY

9-16 miejsce w Rozgrywce Fortnite 3 PUNKTY

17-32 miejsce w Rozgrywce Fortnite 2 PUNKTY

33-64 miejsce w Rozgrywce Fortnite 1 PUNKT

4.17. Wyniki Drużyn Fortnite uzyskane w każdym dniu Rozgrywek Fortnite oraz inne komunikaty

związane z Rozgrywkami Fortnite, dostępne będą dla Członków Drużyn na Serwerze

Rozgrywek. Przedstawiciele będą mogli ponadto odczytywać komunikaty związane z

Rozgrywkami Fortnite na swoim koncie użytkownika w Serwisie.

ROZGRYWKA SZACHOWA

4.18. W ramach Rozgrywek Szachowych, w Czasie trwania Rozgrywek Predator Games,

Organizator zakłada następujący schemat przebiegu Predator Games odbywa się z

zastrzeżeniem, że układ w drabince w każdym dniu Rozgrywek Szachowych jest dobierany

losowo.

4.18.1. [21.04.2023 - start rozgrywek 17:00] Dzień 1 Rozgrywek Szachowych, w którym

1024 Drużyn Szachowych rozegrają 5 meczy w jednym lobby, w tzw. systemie

szwajcarskim, 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch), po których, na

podstawie łącznej uzyskanej punktacji z 5 meczy, Organizator wyłoni 64 Drużyny

Szachowe, które osiągnęły najwyższy łączny wynik punktowy i które awansują do

kolejnej fazy;

4.18.2. [22.04.2023 - start rozgrywek 14:00] Dzień 2 Rozgrywek Szachowych, w którym 64

Drużyny Szachowe rozegrają 5 meczy w jednym lobby, w tzw. systemie

szwajcarskim, 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch), po których, na

podstawie łącznej uzyskanej punktacji z 5 meczy, Organizator wyłoni 8 Drużyn

Szachowych, które osiągnęły najwyższy łączny wynik punktowy i które awansują do

kolejnej fazy; Od tego dnia do końca Rozgrywek Szachowych jest liczona Punktacja

Generalna Reprezentacji (dla miejsc 9-64, ustalanych na podstawie łącznej

uzyskanej punktacji z Dnia 2).

4.18.3. [23.04.2023 - start rozgrywek 14:00] Dzień 3 Rozgrywek Szachowych, w którym 8

Drużyn Szachowych rozegra 5 meczy w jednym lobby, w tzw. systemie

szwajcarskim, 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch) po których, na

podstawie łącznej uzyskanej punktacji z 5 meczy, wyłonione zostaną 2 Najlesze

Drużyny Szachowe, które zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe gdzie zostanie

rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach; Od tego

dnia do końca Rozgrywek Szachowych jest liczona Punktacja Generalna

Reprezentacji (dla miejsc 3-8).

4.19. W przypadku remisu w punktacji szachowej organizator stworzy dodatkowy mecz

rozstrzygający remis w punktacji, celem ustalenia dokładnego miejsca danej drużyny i

zdeterminowania potencjalnego przyznania nagrody.

4.20. Drużyny Szachowe w Rozgrywkach Szachów punktowane są w Punktacji Generalnej

Reprezentacji w następujący sposób:

1 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 20 PUNKTÓW

2 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 9 PUNKTÓW

3 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 5 PUNKTÓW

4-8 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 4 PUNKTY

9-16 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 3 PUNKTY

17-32 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 2 PUNKTY

33-64 miejsce w Rozgrywkach Szachowych 1 PUNKT

4.21. Wyniki Drużyn Szachowych uzyskane w każdym dniu Rozgrywek Szachowych oraz inne

komunikaty związane z Rozgrywkami Szachowymi, dostępne będą dla Członków Drużyn na

Serwerze Rozgrywek. Przedstawiciele będą mogli ponadto odczytywać komunikaty

związane z Rozgrywkami Szachowymi na swoim koncie użytkownika w Serwisie.

ROZGRYWKA ROCKET LEAGUE (PC)

4.22. W ramach Rozgrywek Rocket League, w Czasie trwania Rozgrywek Predator Games,

Organizator zakłada następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games z

zastrzeżeniem, że układ w drabince w każdym dniu Rozgrywek Rocket League jest

dobierany losowo.

4.22.1. [14.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 1 Rozgrywek Rocket League, w którym

1024 Drużyn Rocket League rozegrają mecze do pierwszej wygranej, po których

Organizator - na zasadach opisanych poniżej - wyłoni 128 Drużyn Rocket League,

które wygrały swoje mecze i które awansują do kolejnej fazy:

4.22.1.1. 1024 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 512 Drużyn Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju;

4.22.1.2. 512 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 256 drużyn Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju;

4.22.1.3. 256 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 128 Drużyn Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do Dnia 2 Rozgrywek Rocket League.

4.22.2. [15.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 2 Rozgrywek Rocket League, w którym

128 Drużyn Rocket League rozegra mecze do pierwszej wygranej, po których

Organizator - na zasadach opisanych poniżej - wyłoni 16 Drużyn Rocket League,

które wygrały swoje mecze i które awansują do kolejnej fazy; Od tego dnia do końca

Rozgrywek Rocket League jest liczona Punktacja Generalna Reprezentacji (dla

miejsc 17-64):

4.22.2.1. 128 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 64 Drużyny Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju;

4.22.2.2. 64 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 32 Drużyny Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju (Drużyny przegrane zajmują

miejsca 33-64);

4.22.2.3. 32 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 16 Drużyn Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do Dnia 3 Rozgrywek Rocket League (Drużyny przegrane

zajmują miejsca 17-32).

4.22.3. [16.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 3 Rozgrywek Rocket League, w którym

16 Drużyn Rocket League rozegra mecze do dwóch wygranych, po których

Organizator - na zasadach opisanych poniżej - wyłoni 4 Drużyny Rocket League,

które wygrały swoje mecze i które awansują do kolejnej fazy; Od tego dnia do końca

Rozgrywek Rocket League jest liczona Punktacja Generalna Reprezentacji (dla

miejsc 5-16).

4.22.3.1. 16 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 8 Drużyn Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju (Drużyny przegrane zajmują

miejsca 9-16);

4.22.3.2. 8 Drużyn Rocket League rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do

pierwszej wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu,

Organizator wyłoni 4 Drużyny Rocket League, które wygrały swoje mecze i

które awansują do kolejnej fazy turnieju (Drużyny przegrane zajmują

miejsca 5-8).

4.22.4. [17.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 4 Rozgrywek Rocket League, w którym 4

Drużyny Rocket League rozegrają mecze do trzech wygranych. 2 najlepsze

Drużyny Rocket League, czyli te, które wygrają swoje półfinały, zostaną zaproszone

na rozgrywki lanowe gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o

finalnym miejscu w rozgrywkach.

W tym samym dniu zostanie rozegrany mecz o 3. miejsce determinujący drużynę,

która otrzyma nagrodę za 3. miejsce spośród dwóch Drużyn, które nie uczestniczą

w meczu finałowym.

4.23. Drużyny Rocket League w Rozgrywkach Rocket League punktowane są w Punktacji

Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

1 miejsce w Rozgrywce Rocket League 20 PUNKTÓW

2 miejsce w Rozgrywce Rocket League 9 PUNKTÓW

3 miejsce w Rozgrywce Rocket League 5 PUNKTÓW

4-8 miejsce w Rozgrywce Rocket League 4 PUNKTY

9-16 miejsce w Rozgrywce Rocket League 3 PUNKTY

17-32 miejsce w Rozgrywce Rocket League 2 PUNKTY

33-64 miejsce w Rozgrywce Rocket League 1 PUNKT

4.24. Wyniki Drużyn Rocket League uzyskane w każdym dniu Rozgrywek Rocket League oraz

inne komunikaty związane z Rozgrywkami Rocket League, dostępne będą dla Członków

Drużyn na Serwerze Rozgrywek. Przedstawiciele będą mogli ponadto odczytywać

komunikaty związane z Rozgrywkami Rocket League na swoim koncie użytkownika w

Serwisie.

ROZGRYWKA LOL

4.25. W ramach Rozgrywek LOL, w Czasie trwania Rozgrywek Predator Games, Organizator

zakłada następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games z zastrzeżeniem, że

układ w drabince w każdym dniu Rozgrywek LOL jest ustawiony losowo.

4.25.1. [31.03.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 1 Rozgrywek LOL, w którym w którym

1024 Drużyny LOL rozegrają mecze do pierwszej wygranej, po których Organizator

- na zasadach opisanych poniżej - wyłoni 128 Drużyn LOL, które wygrały swoje

mecze i które awansują do kolejnej fazy:

4.25.1.1. 1024 Drużyn LOL rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 512 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy turnieju;

4.25.1.2. 512 Drużyn LOL rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 256 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy turnieju;

4.25.1.3. 256 Drużyn LOL rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 128 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

Dnia 2 Rozgrywek LOL.

4.25.2. [1.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 2 Rozgrywek LOL, w którym 128 Drużyn

LOL rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej wygranej rozgrywki, po

których Organizator - na zasadach opisanych poniżej - wyłoni 16 Drużyn LOL, które

wygrały swoje mecze i które awansują do kolejnej fazy; Od tego dnia do końca

Rozgrywek LOL jest liczona Punktacja Generalna Reprezentacji (dla miejsc 17-64):

4.25.2.1. 128 Drużyn LOL rozegra mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 64 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy turnieju;

4.25.2.2. 64 Drużyny LOL rozegrają mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 32 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy turnieju (Drużyny przegrane zajmują miejsca 33-64);

4.25.2.3. 32 Drużyny LOL rozegrają mecze BO1 (Best of one) czyli do pierwszej

wygranej rozgrywki, po których, na podstawie wyniku meczu, Organizator

wyłoni 16 Drużyn LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy turnieju (Drużyny przegrane zajmują miejsca 17-32).

4.25.3. [2.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 3 Rozgrywek LOL, w którym 16 Drużyn

LOL rozegra mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których

Organizator wyłoni 8 Drużyn LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy; Od tego dnia do końca Rozgrywek LOL jest liczona Punktacja

Generalna Reprezentacji (dla miejsc 9-16).

4.25.4. [3.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 4 rozgrywek LOL, w którym 8 Drużyn LOL

rozegra mecze BO3 (Best of three), do dwóch wygranych rozgrywek, po których

Organizator wyłoni 4 Drużyny LOL, które wygrały swoje mecze i które awansują do

kolejnej fazy; Od tego dnia do końca Rozgrywek LOL jest liczona Punktacja

Generalna Reprezentacji (dla miejsc 5-8).

4.25.5. [4.04.2023 - start rozgrywek 18:00] Dzień 5 rozgrywek, w którym 4 Drużyny LOL

rozegrają mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek. 2 Najlepsze

Drużyny LOL, czyli te, które wygrają swoje półfinały, zostaną zaproszone na

rozgrywki lanowe gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym

miejscu w rozgrywkach.

W tym samym dniu zostanie rozegrany mecz o 3. miejsce determinujący drużynę,

która otrzyma nagrodę za 3. miejsce spośród dwóch Drużyn, które nie uczestniczą

w meczu finałowym.

4.26. Drużyny League of Legends w Rozgrywkach League of Legends punktowane są w

Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:Drużyny Fortnite w Rozgrywkach

Fortnite punktowane są w Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

1 miejsce w Rozgrywce LOL 20 PUNKTÓW

2 miejsce w Rozgrywce LOL 9 PUNKTÓW

3 miejsce w Rozgrywce LOL 5 PUNKTÓW

4-8 miejsce w Rozgrywce LOL 4 PUNKTY

9-16 miejsce w Rozgrywce LOL 3 PUNKTY

17-32 miejsce w Rozgrywce LOL 2 PUNKTY

33-64 miejsce w Rozgrywce LOL 1 PUNKT

4.27. Wyniki Drużyn LOL uzyskane w każdym dniu Rozgrywek LOL oraz inne komunikaty

związane z Rozgrywkami LOL, dostępne będą dla Członków Drużyn na Serwerze

Rozgrywek. Przedstawiciele będą mogli ponadto odczytywać komunikaty związane z

Rozgrywkami LOL na swoim koncie użytkownika w Serwisie.

FINAŁY ROZGRYWEK

4.28. Mecze o 1. miejsce w Rozgrywkach Fortnite, Rozgrywkach Szachowych, Rozgrywkach

Rocket League i Rozgrywkach LOL rozegrane zostaną w trybie offline, dniu 27 maja 2023 w

hali Mińska 65 w Warszawie.

4.29. W przypadku Drużyn pochodzących z Placówek Szkolnych znajdujących się poza

Warszawą Organizator zapewnia dofinansowanie dojazdu oraz finansuje zakwaterowanie w

Warszawie dla Członków Drużyn biorących udział w meczu o 1. Miejsce oraz dla jednego

opiekuna na Drużynę. Szczegóły dotyczące dofinansowania dojazdu i zakwaterowania

zostaną przekazane Przedstawicielom po wyłonieniu Drużyn, które wezmą udział w

meczach o 1. miejsce.

4.30. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w meczu o 1. miejsce przez Drużynę wyłonioną w

trakcie poszczególnych rozgrywek, do udziału w meczu o 1. miejsce zaproszona zostanie

Drużyna, która zajęła 3. miejsce w danych rozgrywkach. W takim przypadku nagroda za 3.

miejsce - jeżeli jest przewidziana dla danych rozgrywek - zostaje przyznana dla drużyny

zajmującej czwartą lokatę.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

5.1. Drużyny, Członkowie Drużyn i Przedstawiciele Reprezentacji zobowiązują się do uczciwego

uczestnictwa w Rozgrywkach Predator Games. Organizator zabrania wykorzystywania

zewnętrznych wobec gry lub odpłatnie dostępnych wewnątrz gry kodów, kluczy lub innych

mechanizmów mogących wpłynąć na wynik Rozgrywek Predator Games i poszczególnych

rozgrywek.

5.2. Niedozwolonym jest:

5.2.1. wykorzystywanie błędów w infrastrukturze gry,

5.2.2. instalacja oprogramowania służącego do zaburzenia przebiegu gry lub wpływania

na jej naturalny bieg np. poprzez używanie sprzętu zewnętrznego jak i peryferiów

 1. ale nie wyłącznie: macro w klawiaturze lub myszce Członka Drużyny, program

Cheat Engine i podobne, wszelkiego rodzaju wallhacki i aimboty tj. oprogramowanie

służące do wspomagania Członka Drużyny w celowaniu lub widoczności,

5.2.3. wymuszanie zmiany przebiegu Rozgrywek Predator Games,

5.2.4. prowadzenie rozgrywki za pośrednictwem podmiotów innych niż Członkowie

Drużyny,

5.2.5. wprowadzanie na Serwer Rozgrywek treści nieprawdziwych, niezgodnych z prawem

lub dobrymi obyczajami (dotyczy zarówno komunikacji z Organizatorem, innymi

uczestnikami Rozgrywek Predator Games oraz nazw Członków Drużyn na

Serwerze Rozgrywek),

5.2.6. posługiwanie się przez Członków Drużyn w ramach rozgrywek (tzn. jako nick name

w serwisach służących do prowadzenia rozgrywek oraz na Serwerze Rozgrywek)

nazwami użytkowników zawierającymi treści wulgarne lub w inny sposób sprzeczne

z dobrymi obyczajami.

5.3. Członkowie Drużyny i/lub Przedstawiciel zobowiązani są natychmiastowego informowania

Organizatora o wszystkich nieprawidłowościach związanych z przebiegiem Rozgrywek

Predator Games, w tym o podejrzanych aktywnościach innych Drużyn w Czasie trwania

Rozgrywek Predator Games.

5.4. Członkowie Drużyny mają prawo do bieżącej informacji na temat przebiegu Rozgrywek

Predator Games i jego wyników, a także do zadawania Organizatorowi pytań za

pośrednictwem Serwera Rozgrywek lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z

zastrzeżeniem, że Organizator nie udziela wskazówek dotyczących mechanizmu gier,

których dotyczą rozgrywki w Rozgrywkach Predator Games.

5.5. Członkowie Drużyny, w przypadku małoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni i całe

Drużyny mogą w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Rozgrywkach

Predator Games poprzez przesłanie za pośrednictwem Przedstawiciela stosownej

wiadomości pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sytuacji, w której

rezygnacja Członka Drużyny powoduje, iż łączna liczba Członków Drużyny jest mniejsza niż

określona w Regulaminie, Organizator może wykluczyć Drużynę z uczestnictwa w

Rozgrywkach Predator Games. W celu zapobieżenia wykluczeniu Drużyny z uczestnictwa w

Rozgrywkach Predator Games, Drużyna, za pośrednictwem Przedstawiciela może wskazać

zastępstwo za Członka Drużyny, który zrezygnował z udziału w Rozgrywkach Predator

Games. W takim przypadku Przedstawiciel zobowiązuje się przesłać stosowną wiadomość

pod adresem e-mail Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i postępować zgodnie ze

wskazówkami Organizatora w celu włączenia nowego Członka do Drużyny. Zmiana Członka

Drużyny jest możliwa wyłącznie w Okresie trwania Rozgrywek (przed grą) ale nie w okresie

faktycznego rozgrywania Rozgrywek (w trakcie gry) Fortnite, Rozgrywek LOL, Rozgrywek

Rocket League i Rozgrywek Szachowych.

5.6. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Rozgrywek Predator Games Członka

Drużyny lub całej Drużyny w sytuacji, w której naruszają postanowienia Regulaminu.

5.7. Organizator ma wyłączne prawa do ]]owania przebiegu rozgrywek w sieci Internet za

pośrednictwem serwisu Twitch, YouTube lub innego serwisu Internetowego i bieżącego

obserwowania przebiegu rozgrywek. Transmisja z rozgrywek może być rejestrowana przez

Organizatora. Podczas transmisji z rozgrywek nie będzie widoczny wizerunek Członków

Drużyn. W ramach transmisji będą udostępniane nazwy nicków Członków Drużyny.

5.8. Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu rozgrywek lub terminu Czasu trwania

Rozgrywek wedle własnego uznania, w szczególności w sytuacji awarii serwisów

internetowych, za pośrednictwem których prowadzone są rozgrywki, wykrycia

nieuprawnionej ingerencji w przebieg rozgrywek, awarii sieci Internet lub infrastruktury

technicznej Organizatora uniemożliwiających nadzór nad przebiegiem rozgrywek. O zmianie

harmonogramu rozgrywek lub Czasu trwania Rozgrywek Organizator poinformuje Drużyny

na Serwerze Rozgrywek, a Przedstawiciela w Serwisie.

 1. NAGRODY W ROZGRYWKACH PREDATOR GAMES

6.1. Nagrody w Rozgrywkach Predator Games podzielone są z uwagi na wynik Drużyn

osiągnięty w Rozgrywkach Fortnite, Rozgrywkach LOL, Rozgrywkach Rocket League i

Rozgrywkach Szachowych, a także z uwagi na wynik osiągnięty przez Reprezentację

Placówki Szkolnej w Punktacji Generalnej Reprezentacji.

6.2. Nagrody w Rozgrywkach Predator Games przysługują Członkom Drużyn, które zdobyły 3

pierwsze miejsca w Rozgrywkach LOL, 3 pierwsze miejsca w Rozgrywkach Fortnite, 2

pierwsze miejsca w Rozgrywkach Szachowych oraz 3 pierwsze miejsca w Rozgrywkach

Rocket League, a także Placówkom Szkolnym, z których pochodzą Reprezentacje

Placówek Szkolnych, które zdobyły 3 pierwsze miejsca w Punktacji Generalnej

Reprezentacji.

6.3. Ogłoszenie zwycięskich Drużyn Fortnite, Drużyn LOL, Drużyn Rocket League, Drużyn

Szachowych i Placówek Szkolnych uprawnionych do nagród w Rozgrywkach Predator

Games nastąpi w terminie do dnia 27 maja 2023 roku za pośrednictwem Serwisu.

6.4. Spośród Członków Drużyn, które zajęły 1. miejsce w Rozgrywkach Fortnite, Rozgrywkach

Szachowych, rozgrywkach Rocket League i Rozgrywkach LOL wyłonionych zostanie 4

MVP (Most Valuable Player) - po jednym w Rozgrywkach Fortnite, Rozgrywkach

Szachowych, rozgrywkach Rocket League i Rozgrywkach LOL. Tytuł MVP otrzyma Członek

Drużyny zwycięskiej, który uzyskał najlepsze statystyki.

Do ustalenia najlepszych statystyk brane są pod uwagę: stosunek zabójstw do śmierci

(łącznie z asystami, jeśli gra to oferuje) lub ilość strzelonych bramek (oraz asyst, jeśli gra to

oferuje). Tytuł MVP w Rozgrywkach Szachowych otrzyma Członek Drużyny, który rozegrał

mecz o 1. miejsce.

6.5. Fundator Nagród przewidział następujące nagrody w Rozgrywkach Predator Games dla

Członków Drużyn oraz Placówek Szkolnych, z których pochodzą Reprezentacje Placówek

Szkolnych:

Rodzaj Nagrody

Nazwa Rozgrywki lub

klasyfikacja wg Punktacji

Generalnej Reprezentacji

Miejsce

zajęte przez

Drużynę

Rodzaj

Nagrody Model

Wartość

brutto

Nagrody

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) League of Legends 1 Laptop Helios 300 11,999,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) League of Legends 2 PC

Orion 3000

7 499,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) League of Legends 3 Monitor UM.JX3EE.V01 3 299,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Rocket League 1 Laptop Helios 300 11,999,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Rocket League 2 PC

Orion 3000

7 499,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Rocket League 3 Monitor UM.JX3EE.V01 3 299,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Fortnite 1 Laptop Helios 300 11,999,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Fortnite 2 PC

Orion 3000

7 499,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Fortnite 3 Monitor UM.JX3EE.V01 3 299,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Szachy 1 Laptop Helios 300 11,999,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Szachy 2 PC

Orion 3000

7 499,00 zł

Nagrody w Rozgrywce dla każdego

Członka Drużyny (łącznie 6 Nagród) Szachy 3 Monitor UM.JX3EE.V01 3 299,00 zł

Nagroda MVP Rozgrywek Fortnite Najlepszy gracz zwycięskiej

drużyny

1

Peryferia

PREDATOR Aethon

301 KB, PKB010, TKL 349,00 zł

USB Standard Black,

RETAIL PACK, US int.

Peryferia

PREDATOR CESTUS

330 GAMING MOUSE,

Up to 16,000 DPI, 7

Programmable Buttons 249,00 zł

Peryferia

Acer Predator connect

W6, wifi 6E router 1 399,00 zł

Nagroda MVP Rozgrywek Szachowych

Najlepszy gracz zwycięskiej

drużyny

1

Peryferia

PREDATOR Aethon

301 KB, PKB010, TKL

USB Standard Black,

RETAIL PACK, US int. 349,00 zł

Peryferia

PREDATOR CESTUS

330 GAMING MOUSE,

Up to 16,000 DPI, 7

Programmable Buttons 249,00 zł

Peryferia

Acer Predator connect

W6, wifi 6E router 1 399,00 zł

Nagroda MVP Rozgrywek Rocket

League

Najlepszy gracz zwycięskiej

drużyny

1

Peryferia

PREDATOR Aethon

301 KB, PKB010, TKL

USB Standard Black,

RETAIL PACK, US int. 349,00 zł

Peryferia

PREDATOR CESTUS

330 GAMING MOUSE,

Up to 16,000 DPI, 7

Programmable Buttons 249,00 zł

Peryferia

Acer Predator connect

W6, wifi 6E router 1 399,00 zł

Nagroda MVP Rozgrywek LOL

Najlepszy gracz zwycięskiej

drużyny

1

Peryferia

PREDATOR Aethon

301 KB, PKB010, TKL

USB Standard Black,

RETAIL PACK, US int. 349,00 zł

Peryferia

PREDATOR CESTUS

330 GAMING MOUSE,

Up to 16,000 DPI, 7

Programmable Buttons 249,00 zł

Peryferia

Acer Predator connect

W6, wifi 6E router 1 399,00 zł

Wygrana w punktacji Nagroda dla pierwszego miejsca

w klasyfikacji ogólnej 1 Voucher

Voucher na zakupy w

sklepie Acer Store

100 000,00

Wygrana w punktacji Nagroda dla drugiego miejsca w

klasyfikacji ogólnej 2 Voucher

Voucher na zakupy w

sklepie Acer Store 50 000,00 zł

Wygrana w punktacji Nagroda dla trzeciego miejsca w

klasyfikacji ogólnej 3 Voucher

Voucher na zakupy w

sklepie Acer Store 25 000,00 zł

6.6. Nagrody nie podlegają wymianie na inną wygraną lub na wygraną innego rodzaju, w tym na

towary, usługi ani na ich równowartość pieniężną. W przypadku rezygnacji z nagrody lub jej

nieodebrania Fundator Nagród zastrzega prawo do zatrzymania nagrody.

6.7. Nagrody zostaną wydane uprawnionym przez Fundatora Nagród w terminie 30 dni

roboczych od dnia ogłoszenia zwycięskich Drużyn i Placówek Szkolnych, pod warunkiem

przekazania Fundatorowi Nagród odpowiednich danych umożliwiających wydanie Nagród.

Po ogłoszeniu zwycięskich Drużyn i Placówek Szkolnych, Fundator Nagród skontaktuje się

za pośrednictwem e-mail z członkami Drużyn oraz Przedstawicielami w celu przekazania do

uzupełnienia protokołu odbioru nagród. Członkowie Drużyn oraz Przedstawiciele powinni

odesłać pod adresem e-mail Organizatora, uzupełniony protokół przekazania nagród w

terminie 7 dni od jego przesłania przez Fundatora Nagród.

6.8. Fundator Nagród zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych osobowych,

przekazanych Organizatorowi zgodnie z pkt. 6.7. Regulaminu przed ich przekazaniem

Fundatorowi Nagród w celu wydania nagród. Nieprzekazanie danych, przekazanie danych

po terminie określonym w punkcie 6.7 lub przekazanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych

danych skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody.

6.9. Nagroda stanowi wygraną w konkursach i grach organizowanych i emitowanych

(ogłaszanych) przez środki masowego i w związku z tym może podlegać opodatkowaniu.

Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości

nagrody, to do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie

stanowiącej 11,11% wartości nagrody. W takim przypadku część nagrody, stanowiąca

dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona nagrodzonym, lecz pobrana zostanie

przez Fundatora Nagród, przed wydaniem nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek

dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrodzeni wyrażają zgodę na potrącenie i

odprowadzenie w ich imieniu do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku

od nagrody przez Fundatora Nagród – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

podatkowego, w szczególności z ww. ustawą. Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem

przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości zryczałtowanego

podatku od nagrody w Rozgrywkach Predator Games.

6.10. Drużyny rejestrując się i biorąc udział w Rozgrywkach Fortnite, Rozgrywkach LOL,

Rozgrywkach Rocket League oraz Rozgrywkach Szachowych wyrażają zgodę na

dystrybucję nagród w formie cyfrowej (Xbox Game Pass wysyłany w formie mailowej)

6.11. Za obliczenie, pobranie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego odpowiedzialny

jest Fundator Nagród.

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Rozgrywkach

Predator Games jest Organizator - Fantasyexpo sp. z o.o. (ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław).

7.2. Pełna treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna w

Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie zakłócenia w przebiegu Rozgrywek Predator Games i jego poszczególnych

rozgrywek mogą być reklamowane przez Członków Drużyn i Przedstawicieli poprzez

zgłoszenie wysłane Organizatorowi pod adresem poczty elektronicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem listu pod adresem: Fantasyexpo Sp. z o.o.

z siedzibą w Wrocławiu ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław.

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Członka Drużyny

lub Przedstawiciela, nazwę Drużyny, adres e-mail podany podczas wyrażenia zgody na

udział w Rozgrywkach Predator Games i opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

8.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco odczytywane przez zespół obsługi Organizatora i

rozpatrywane w terminie 14 dni.

8.4. W celu możliwie najszybszego zakończenia postępowania reklamacyjnego Członek Drużyny

lub Przedstawiciel powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną

reklamacją.

8.5. Organizator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Członka

Drużyny lub Przedstawiciela dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez

Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

8.6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Członka Drużyny lub Przedstawiciela na

adres e-mail podany w procesie rejestracji w Rozgrywkach Predator Games lub

korespondencyjnie w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie przesyłki listowej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator zastrzega, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi

przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia

istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem przebiegu

Rozgrywek Predator Games lub działalności Organizatora, w tym w szczególności w

przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, przy czym informacja o planowanej

zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej z odpowiednim, co

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, tak żeby Członkowie Drużyny i Przedstawiciele mogli

zapoznać się z planowanymi zmianami.

9.2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu

w Serwisie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 - wzór zgody Placówki Szkolnej

Załącznik nr 3 - Polityka Prywatności

Załącznik nr 1 – Zgoda na udział w rozgrywkach

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna:……………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………….

Nazwa Placówki Szkoleniowej dziecka: ……………………………………………………………..

Zgoda na zarejestrowanie i udział dziecka w Rozgrywkach Predator Games

 • Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym, na udział w

Rozgrywkach Predator Games.

 • Znana mi jest treść Regulaminu Serwisu Predator Games oraz Regulaminu Rozgrywek Predator

Games, dostępnych pod adresem predatorgames.pl oraz akceptuję ich postanowienia.

 • W związku z powyższym wyrażam zgodę na zarejestrowanie udziału dziecka w Reprezentacji

Placówki Szkolnej przez nauczyciela, który zgłasza Reprezentację do udziału w Rozgrywkach.

Oświadczenia w związku z wyrażonymi zgodami:

 • Wiem, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale stanowi warunek zarejestrowania

dziecka w Rozgrywkach.

 • Wiem, że udział dziecka w Rozgrywkach wiąże się z przetwarzaniem jego danych na potrzeby

udziału w Rozgrywkach oraz koniecznością potwierdzenia poprzez link aktywacyjny wysłany na

adres e-mail podany przy rejestrowaniu dziecka w Reprezentacji. Brak potwierdzenia jest

równoważny z wycofaniem zgody na rejestrację dziecka i usunięciem go z Reprezentacji.

 • W każdej chwili mogę wycofać zgodę na udział dziecka w rozgrywkach, poprzez wysłanie

wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., co może skutkować zastąpieniem dziecka

przez zawodnika rezerwowego lub całkowitym wycofaniem Reprezentacji, której członkiem było

dziecko z rozgrywek.

Data: ………………. Podpis …………………………………

Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest Fantasy Expo Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać

dane Twojego dziecka, aby umożliwić mu udział w Rozgrywkach Predator Games oraz aby kontaktować się

z nim w tym celu. Za zgodą Twojego dziecka będziemy przetwarzać jego dane w celu informowania go o

przyszłych edycjach Rozgrywek oraz ułatwienia rejestrach w przyszłych edycjach. Twoje dziecko ma prawo

dostępu do swoich danych, prawo ich usunięcia i inne prawa. Szczegółowe informacje w Polityce

prywatności.

Załącznik nr 2 – Wzór zgody Placówki Szkolnej

[ Miejscowość ] dnia ________ 2023 roku

Od:

[ Dane Placówki Szkolnej ]

Do:

Fantasyexpo Sp. z o.o.

 1. Prosta 36, 53-508 Wrocław

OŚWIADCZENIE/ZGODA

Niniejszym zaświadczam, iż Pan/Pani _____________________________, posługujący/a się

imię i nazwisko nauczyciela

adresem e-mail: ___________________________________ wykonuje zawód nauczyciela w

adres e-mail wskazany przy rejestracji w Serwisie

________________________ i otrzymał/a zgodę władz ww. placówki na rejestrację w serwisie

nazwa Placówki Szkolnej

Internetowym mieszczącym się pod adresem: predatorgames.pl, Reprezentacji Placówki Szkolnej

składającej się z uczniów ww. placówki, którzy wezmą udział w rozgrywkach w dwie gry w ramach konkursu

o nazwie „Rozgrywki Predator Games”, w tym na przekazanie danych członków Reprezentacji Placówki

Szkolnej administratorowi serwisu zgodnie z polityką prywatności i regulaminem serwisu dostępnymi pod

adresem predatorgames.pl.

w imieniu Placówki Szkolnej:

______________________

imię i nazwisko, stanowisko

pieczęć Placówki Szkolnej

Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności

Polityka Prywatności została udostępniona w Serwisie pod adresem predatorgames.pl/polityka-prywatnosci