Miło nam poinformować, że aż 3 uczennice Szkoły Podstawowej w Wolicy znalazły się w gronie stypendystów Świętokrzyskiego programu stypendialnego.

Świętokrzyski program stypendialny realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów (klas gimnazjalnych), liceów ogólnokształcących.

Komisja przyznała 265 stypendiów. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium wynosi 3800,00 złotych dla każdego z uczniów. Wśród 265 uczniów, którzy otrzymają stypendia znalazły się uczennice klasy IIIa w Wolicy: Gabriela Glita, Angelika Wojsa, oraz Aleksandra Galanek. Opiekunami uczennic są nauczyciele: Magdalena Nowak, Agnieszka Gajos oraz Mariusz Chrabąszcz. Dzięki otrzymanemu stypendium uczennice będą mogły rozwijać swe zainteresowania w zakresie wybranego przez siebie przedmiotu: języka angielskiego, biologii oraz geografii. Gratulujemy serdecznie!