13 marca 2018 roku odbył się w CKiS w Chęcinach konkurs matematyczny dla uczniów szkól podstawowych gminy Chęciny zorganizowany przez Zespół Nauczycieli Matematyki. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta Dudek. Celem turnieju było doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, formułowania wniosków, współpracy w grupie.

W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie tangramu oraz rozwiązanie krzyżówki i 12 zadań logicznych. Najlepiej poradzili sobie:

I miejsce –SP w Chęcinach

II miejsce –SP w Polichnie

III miejsce –SP w Bolminie.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy sponsorom nagród: Panu burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, Pani dyrektor ŚCDN Elżbiecie Dudek, Pani dyrektor ZSO w Wolicy Ninie Budziosz oraz Radom Rodziców poszczególnych szkół.

Anna Sikorska